Om Jusinfo

Jusinfo.no inneholder informasjon om sentrale rettsregler innenfor 28 vanlige rettsområder. Bruk av nettsiden er gratis.

Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde.

Formålet med informasjonen på Jusinfo.no er at du raskt kan finne informasjon om juridiske spørsmål, slik at du er bedre rustet til å forstå egen rettsstilling i en aktuell eller påtenkt tvist. Jusinfo.no har forsøkt å lage en selvstendig og enhetlig fremstilling av rettsstoffet, og har relevante sitater fra lovtekst, dommer og forarbeider, slik at du som leser kan få innblikk i rettskildene direkte. Siden inneholder også praktiske tips generelt sett i tvister og søksmål mv., og har også lenker som kan gi ytterligere informasjon. Informasjonen på Jusinfo.no må imidlertid ikke oppfattes som juridiske råd eller anbefalinger som er direkte overførbare i forhold til konkrete tvister ut fra egen fortolkning, og vi viser i denne forbindelse til Vilkår/forbehold.

Nettsiden fungerer ved at du klikker deg inn på et rettsområde, og deretter klikker deg inn på undertemaet du vil lese mer om. Når sidemenyen kommer opp, vil det komme opp en boks med undertemaer når du peker på temaet med musen, og en ytterligere boks med kapittelinndelinger vil komme opp når du peker på hvert undertema. På denne måten slipper du å lese hele teksten for rettsområdet, og kan klikke deg rett inn på det relevante undertema som du vil lese om.

Det er viktig for folk å ha juridisk kunnskap om rettigheter og plikter, overfor andre private og overfor det offentlige. I NOU 2002:18 pkt. 4.5 ble det sagt følgende om folks behov for juridisk kunnskap og kostnadene ved å skaffe seg juridisk kunnskap:

"Undersøkelser av det udekkede rettshjelpsbehovet tyder på at en relativt stor andel av befolkningen har uløste juridiske problemer som de ikke får hjelp til. Kunnskapen om egne juridiske problemer, ønsket om å løse dem og i hvor stor grad folk foretar aktive handlinger for å løse problemene, varierer. Det vil trolig alltid foreligge et udekket rettshjelpsbehov slik de rettssosiologiske undersøkelsene vanligvis definerer det udekkede behovet".

Det er Advokatfirmaet RUV (http://www.ruv.no) som har utarbeidet siden i årene 2007-2011, der advokat Anders Flatabø har hatt fagansvar. Siden er også skrevet av og i samarbeid med andre jurister og jusstudenter som har skrevet utredninger og delutredninger til nettsiden. Følgende personer har bidratt med tekst til nettsiden: Robert Voldhuset (barnerett), Linn Eidissen (barnevernsrett, forvaltningsrett og helserett), Linn S. Løvlien (barnevernsrett), Camilla Berg (boligrett), Hedda Molteberg Nilssen (dynamisk tingsrett, statisk tingsrett og pengekravsrett), Helene Lohne (trygderett), Alexander Skjønberg (arbeidsrett) og Ambrina Shaik (forbrukerrettslige temaer).

Jusinfo.no inneholder ca. 1700 A4-sider med tekst, og det vil derfor være vanskelig å holde alt rettsstoffet oppdatert til enhver tid, selv om sentrale endringer skal forsøkes innarbeidet etter hvert. Dersom det oppdages feil eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli satt pris på om du kunne sendt en e-post til anders@ruv.no

Vi håper at nettsiden er til nytte for deg, og at den kan hjelpe deg med å sikre dine interesser i en tvist eller unngå en unødvendig eller dårlig fundert tvist.

Vilkår/forbehold

Ingen må basere egen rettsstilling på generelle råd og allmenn informasjon som formidles generelt over denne siden ut fra egen fortolkning. Nettsiden er kun å betrakte som allmennopplysning, og informasjon på www.jusinfo.no er derfor ikke nødvendigvis direkte overførbar til en konkret tvist. Dette gjelder både rettsstoffet og praktiske råd og tips om opptreden i en tvist som gis på nettsiden på generelt grunnlag.

Videre påpekes at den konkrete rettsregel som vil bli brukt på din tvist, vil være avhengig av fortolkningen av flere rettskildefaktorer enn de som nødvendigvis kan tas med i fremstillingen i beskrivelsen av en generell regel, herunder praksis og reelle hensyn. Som nevnt under "Vurdering av risiko" vil fakta og bevisvurderingen være avgjørende for om man har et krav, og avgjørende for om en rettsregel får anvendelse.

Det er først ved rådgivning fra advokat i en konkret sak at det ytes rettshjelp, der den enkelte advokat blir ansvarlig for informasjon og rådgivning relatert til en aktuell tvist etter å ha vurdert faktum. For å sikre seg mot rettstap i en tvist, må således advokat kontaktes.

Jusinfo.no er heller ingen rettskilde, ettersom nettsiden ikke er utarbeidet etter vitenskapelig metode. Du kan derfor ikke vise til sitater fra siden og påberope sitatene som juridisk teori i rettskildemessig sammenheng/rettsanvendelse. Imidlertid står siterte rettskilder på egne ben som rettskilder. Rettsområdene er heller ikke forsøkt behandlet uttømmende, idet det er foretatt et utvalg av praktiske hensyn. Fremstillingene er derfor fragmentariske og ikke dekkende for alle sider av rettsområdene.

All tekst eies av Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155) og er underlagt copyright ©

Det tas generelt forbehold om endringer i rettstilstanden og eventuelle feil, ufullstendigheter og unøyaktigheter. Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli satt pris på om du kunne sendt en e-post til anders@ruv.no

Kontakt

Dersom du har ris eller ros, eller har kommentarer til innholdet på siden, er du mer enn velkommen til å kontakte oss på anders@ruv.no

Det er pr. i dag ikke aktuelt med annonsering på siden.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)