Opptak i husstand

En leietaker har rett til å ta opp i sin husstand ektefelle og kjæreste som blir samboer, og deres slektninger i rett opp- eller nedstigende linje uten samtykke fra utleier. Dette inkluderer også fosterbarn, jf. husleieloven § 7-1. Opptak av andre krever samtykke fra utleier, men utleier kan kun nekte om det foreligger særlig grunn for det med hensyn til den aktuelle personens forhold eller på grunn av såkalt overbefolkning. Det klassiske eksempelet er at personen er en ”notorisk bråkmaker”. Les mer...

Fremleie

Med fremleie menes at leietakeren overdrar sine rettigheter etter leieavtalen til en annen leietaker uten selv å tre ut av leieforholdet. Hovedleietakeren blir med andre ord ikke kvitt sine forpliktelser overfor utleieren. Det skilles mellom hel og delvis fremleie. Hel fremleie foreligger når hovedleietakeren leier ut hele husrommet, delvis når leietakeren fremleier for eksempel et rom. Delvis fremleie minner mye om opptak i husstanden, men fremleie skal i utgangspunktet være midlertidig, mens opptak er mer varig. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)