Oppsigelse fra utleier

Etter husleieloven § 9-5 kan utleier si opp en tidsubestemt leieavtale om ikke annet er avtalt. Bestemmelsen kommer også til anvendelse om det er åpnet for oppsigelse i en tidsbestemt leieavtale. Les mer...

Utleiers hevingsadgang

Etter husleieloven § 9-9 kan utleier heve leieavtalen om det foreligger vesentlig mislighold fra leierens side. Virkningen av en heving er at leieavtalen bortfaller med øyeblikkelig virkning. Leietaker plikter å flytte omgående, mens hans plikter til å ta hånd om husrommet og betale leie faller først bort når han faktisk har flyttet. Etter fraflyttingen kan ikke utleier lenger kreve husleie, men hun kan kreve erstatning om hun ikke får leid ut på nytt, eller fordi hun på leie ut for lavere husleie om det foreligger ansvarsgrunnlag for leietaker. Les mer...

Tvangsfravikelse

Om leietaker nekter å flytte etter at han har mottatt hevingserklæring, oppsigelse uten å ha protestert på den, eller etter flytteoppfordring når avtaletiden er ute, kan utleier ta kontakt med namsfogden for å få hjelp til å tvangsfravike leietakeren. Utleier kan ikke selv tvinge leietakeren ute ved for eksempel å bryte seg inn i leiligheten og hive ham ut, slå av strømmen eller skifte låser mens leietaker er ute. Det er selvtekt, som er ulovlig og straffbart, jf. straffeloven § 395. Les mer...

Midlertidig forføyning

Med midlertidig forføyning menes foreløpig sikring av et krav på annet enn penger, som reguleres av tvisteloven kap. 32 og 34. Om leietakers oppførsel medfører fare for utleier, naboer eller andre, eller medfører fare for store skader på husrommet kan utleier be namsmannen om en midlertidig forføyning. At sikringen er foreløpig innebærer at utleier er nødt til å få et tvangsgrunnlag for kravet på et senere tidspunkt slik at han kan kreve endelig oppfyllelse – at leietaker ikke lenger skal ha tilgang til boligen. Derfor er det et absolutt vilkår for å få midlertidig forføyning at det er mulig å få dom for kravet, og en midlertidig forføyning er heller ingen endelig fastsettelse av forholdet mellom utleier og leietaker. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)