Oppsigelse fra leietaker

En leietaker har adgang til å si opp leieavtalen med mindre noe annet er avtalt eller skriftlig opplyst fra utleier, jf. husleieloven §§ 9-2 og 9-4. Dette gjelder både tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter. I motsetning til når utleier ønsker å si opp leietaker, er det ingen formkrav eller krav til saklig grunn for leietakers oppsigelse. Det kan likevel være lurt av leietaker om han sender en skriftlig oppsigelse for bevisets skyld. Oppsigelsestiden er tre måneder om ikke annet er avtalt. Fristen regnes i kalendermåneder slik at en oppsigelse sendt 31. august gjelder fra 1. september. Det samme gjør en oppsigelse sendt 1. august. Les mer...

Fremleie

Det vises i hovedsak til det som er nevnt ovenfor, men noen ytterligere bemerkninger må nevnes: Les mer...

Personskifte

Ved personskifte er det samme regler som ved fremleie og opptak i husstand; leietakeren har ikke adgang til å overføre rettighetene og pliktene sin i avtaleforholdet til andre uten av utleieren samtykker, med mindre noe annet er avtalt eller følger av lov, jf. husleieloven § 8-1. Ønske om personskifte er aktuelt typisk når én leietaker i et kollektiv med felles husleiekontrakt ønsker å flytte. I motsetning til ved fremleie og opptak i husstand er det imidlertid ikke slik at utleier kun kan nekte om hun har saklig grunn for det. Betydningen av det er at et kollektiv hvor en leietaker vil flytte kan, om utleier nekter personskifte, velge mellom å si opp leieavtalen (om det er oppsigelsesadgang) eller fremleie den delen av leiligheten som den utflyttende leietakeren disponerte. Les mer...

Leietakers hevingsadgang

Leietaker kan heve leieforholdet om det foreligger vesentlig mislighold. Les mer...

Leietakers kontraktsbrudd

Det hender stadig at leietakere flytter uten å ha adgang til det, enten før oppsigelsestiden er ute, før eventuell bindingstid er slutt, eller uten å ha oppsigelsesadgang i det hele tatt. Leietaker vil da være ansvarlig for utgifter utleier får i denne forbindelse. For eksempel husleie, utgifter med å skaffe nye leietakere og kostnader ved rengjøring, om leietaker ikke har foretatt dette. Det vil likevel være slik at utleier har en tapsbegrensningsplikt. Utleier skal for eksempel så fort som mulig skaffe nye leietakere. Akkurat hvor raskt utleier må få inn nye leietakere avhenger blant annet av hvor lett det vil være å leie ut på nytt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)