Innledning

Erstatningsrett omfatter rettsreglene som angir når en skade skal erstattes (erstatningsansvar) og med hvor stort beløp (erstatningsutmåling). Tradisjonell erstatningsrett er begrenset til erstatning for skade som skyldes handlinger utenfor kontraktsforhold (såkalte delikter). Erstatningsretten gir et krav om penger for økonomisk tap eller for ikke-økonomisk skade, slik at man utenfor kontrakt ikke kan kreve gjenstander som kompensasjon. Les mer...

Grunnvilkår

For å kunne få erstatning utenfor avtaleforhold må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse og skaden. I tillegg må skaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen (spørsmål om påregnelighet og adekvans). Videre må heller ikke skadelidte ha medvirket til skaden eller akseptert risiko i en slik grad at erstatningsplikten etter en skjønnsmessig vurdering må anses for å ha falt bort. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)