Generelt om tingsskade

Tingsskade omfatter skade på ting, som fast eiendom eller fysisk gjenstand, kraft eller energi. Levende dyr og organismer regnes også som ting. Det er her et krav om at tingene er i skadelidtes eie. Videre regnes også tap av penger som tingsskade. Les mer...

Forsikrede gjenstander

Dersom skadelidte er forsikret mot skaden, kan skadelidte ved tingsskade etter skadeserstatningsloven § 4-2 ikke velge mellom ansvarlig forsikrer og skadevolder, slik man kan ved personskade. Skadelidte må etter bestemmelsen kreve erstatning av eget forsikringsselskap. For å få erstatning henvises derfor skadelidte til eget forsikringsselskap. Dersom skadelidte ikke er forsikret eller er selvforsikret, kan imidlertid skadelidte forholde seg til skadevolder på vanlig måte. Skadelidte kan også gå direkte på skadevolder dersom skaden er voldet gjennom ved forsett eller grov uaktsomhet av den ansvarlige selv, eller i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet, jf. bokstav skadeserstatningsloven § 4-2 nr. 1 a) og b). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)