Om arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret er et lovfestet ansvar der arbeidsgiver blir objektivt ansvarlig for ansattes uaktsomhet, dvs. selv om arbeidsgiver selv ikke kan bebreides for skaden. Det må likevel være utvist uaktsomhet eller forsett av noen innenfor virksomheten. Les mer...

Anonyme og kumulative feil

Den ansatte kan naturligvis også bli ansvarlig på selvstendig subjektivt grunnlag, men arbeidsgiver vil hefte for arbeidstakers handlinger, når disse er begått i arbeidsgivers tjeneste. Det er intet krav om at den som har gjort feilen kan identifiseres, slik at også såkalte anonyme feil kan føre til ansvar etter skadeserstatningsloven § 2-1, jf. lommebokdommen i Rt. 1950 s. 330. Les mer...

Det offentliges og private servicetjenesters ansvar

Det som har vært til særskilt diskusjon og vært tema i flere saker om arbeidsgiveransvaret mot det offentlige, er om det skal legges til grunn en mildere aktsomhetsnorm for offentlig servicevirksomhet (som vegarbeid, fyrvesen), idet det i forarbeidene er lagt vekt på at det ikke kan stilles for strenge krav til rene service- og bistandstjenester som samfunnet/det offentlige tilbyr, jf. lovens ordlyd: ”idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)