Virkeområdet for motorvognansvaret

Bilansvaret er et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt. Alle motorvogner plikter å ha ansvarsforsikring som skal dekke skader som motorvognen gjør Ansvaret er objektivt for skade på person og ting etter bilansvarsloven § 4, slik at det ikke er vilkår om skyld hos eier eller fører. For skade på annen motorvogn etter bilansvarsloven § 8 er det imidlertid vilkår om skyld hos eier eller fører, og det foretas en skyldfordeling som avkorter skaden på den enkelte bil utfra den enkelte fører eller eiers utviste skyld. Nærmere om bilansvarsloven § 4 og § 8 nedenfor. Begrepet motorvogn omfatter alle kjøretøy som drives med motor, og som er laget for å kjøre på bakken, bortsett fra kjøretøy som går på skinner. Dermed omfatter bilansvaret (motorvognansvaret) alt fra biler og busser til trolleybuss, gaffeltruck og traktor. Les mer...

Motorvogn ”gjer”-kriteriet

Bilansvaret dekker den skade som motorvogn "gjer," hvilket innebærer enhver skade som skyldes motorvognens bruk, når motorvognen er brukt som motorvogn. Skadebegrepet forutsetter en skade som skyldes en plutselig hendelse som følge av motorvognens bruk som motorvogn, slik at vanlig slitasjeskade som følge av bruken ikke omfattes. Skadebegrepet dekker videre bare person- og tingsskade som er blitt fysisk skadet av vognen, slik at indirekte formuestap som følge av forsinkelse, tap av kontrakt som følge av skaden osv. ikke dekkes. Les mer...

Sammenstøt mellom motorvogn

Dersom det er snakk om sammenstøt, slik at en bil gjør skade på en annen bil (og da nødvendigvis også omvendt), vil det være sammenstøtsregelen i bilansvarsloven § 8 som får anvendelse. Etter bilansvarsloven § 8 er det i denne bestemmelsen i tillegg til kravet om årsakssammenheng mellom skaden og motorvognens fareegenskaper, også vilkår om at skaden skyldes brudd på trafikkreglene, uaktsomhet eller teknisk svikt. Bilansvarsloven § 8 inneholder således et dobbelt årsakskrav. Dersom et sammenstøt ikke skyldes brudd på trafikkreglene, uaktsomhet eller teknisk svikt, vil det heller ikke være ansvar. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)