Om avhending av fast eiendom

Overdragelse av fast eiendom er en spesiell kontraktstype, som blant annet kjennetegnes ved at det normalt er store verdier som er involvert i en eiendomstransaksjon. Siden alle mennesker i løpet av livet som oftest kommer til å både kjøpe og selge bolig, vil det være viktig samfunnsmessig at ikke lovverket i urimelig grad stiller den ene part sterkere enn den andre. Det er derfor av stor betydning for kjøper og selger at såpass viktige transaksjoner, der de fleste i løpet av livet både vil være kjøper og selger av fast eiendom, skjer med en rimelig risikofordeling for både kjøper og selger. Videre er det viktig at reglene er klare og sikrer forutberegnelighet, jf. NOU 1979:48 s 23: Les mer...

Avhendingslovens virkeområde

Lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) regulerer partenes rettigheter og plikter når fast eiendom avhendes ved frivillig salg, bytte eller gave, jf. avhendingsloven § 1-1. Loven omfatter kjøp og salg mellom næringsdrivende og mellom forbrukere. Loven gjelder også ved avhending av sameieandel i fast eiendom, ved avhending av eierseksjon (seksjonert selveierleilighet m. m.) og ved salg av tomtefeste. Det følger av lovens § 1-1 første ledd siste punktum at loven også gjelder for avhending av eierseksjon. Les mer...

Eiendommen

Alle faste eiendommer skal matrikuleres. Matrikulering innebærer at eiendommen blir tildelt et gårdnummer og bruksnummer (og eventuelt seksjonsnummer eller), slik at den kan identifiseres. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)