Om reklamasjon

En reklamasjon er en melding fra kjøper til selger om at han mener at det foreligger mangel (avvik fra det avtalte) i forhold til oppfyllelse av kontrakten, og at kjøper eventuelt vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor selger. Enkelt forklart er en reklamasjon en klage på det som er levert, og det som kreves for å gjenopprette ubalansen i kontraktsforholdet som mangelen har medført. Les mer...

Den relative frist

Fristen for å reklamere vil ved fast eiendom være ”innen rimelig tid” fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget misligholdet (både mangel og forsinkelse). Her er det viktig å bemerke at kjøper normalt har en plikt til å undersøke eiendommen innenfor rimelighetens grenser så snart som mulig etter overtakelse (undersøkelsesplikt), slik at reklamasjonsfristen vil kunne begynne å løpe fra da mangelen burde vært oppdaget etter en konkret skjønnsmessig vurdering. Man må da se hen til mangelens art og hvor skjult manglene har vært, samt kjøper profesjonalitet og eventuelle fagkunnskap mv. Les mer...

Absolutte frist

Etter avhendingsloven § 4-19 annet ledd er det ved fast eiendom en absolutt reklamasjonsfrist som i utgangspunktet er på 5 år, som begynner å løpe fra eiendommen ble overtatt. I forarbeidene til avhendingsloven Ot.prp.nr.66 (1990-1991) er det redegjort for regelen på s. 117: Les mer...

Realitetsdrøftelser

Ved for sen reklamasjon, kan kravet avvises av selger. Selger slipper da å forholde seg til realiteten i kravet, siden kravet ble satt frem for sent. For sen reklamasjon kan således medføre at et korrekt krav må avvises som for sent fremsatt. Les mer...

Spesiell reklamasjon for retting og heving

Dersom kjøper ønsker å kreve retting eller heving, er det for kjøp av fast eiendom krav om at kjøper også inngir spesiell reklamasjon, jf. avhendingsloven § 4-11 og 4-13 annet ledd. En spesiell reklamasjon er en særskilt melding om at kjøper vil kreve mer byrdefulle misligholdsbeføyelser for selger som retting eller heving. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)