As is (solgt som den er)

Forbehold om at eiendommen selges ”som den er” (as-is) er et generelt forbehold hvor selger ønsker å frasi seg risiko for iboende feil og mangler ved eiendommen, og er alminnelig ved salg av brukte boliger. Generelle forbehold skiller seg fra konkrete og spesielle forbehold som angir de forhold selger eksplisitt ikke ønsker å hefte for. I dag selges så og si samtlige eiendommer med forbeholdet "as is" - dvs. solgt som den er, noe som avhendingsloven åpner for. Les mer...

Nærmere om rettsvirkningen av as is

Fra den allminnelige kontraktsretten heves terskelen generelt for misligholdsbeføyelser, og særlig heving, dersom selger har tatt forbehold ved tingens eller ytelsens beskaffenhet. Kjøper vil da til en viss grad ha akseptert en del risiko knyttet til påregnelige mangler gjennom å akseptere at eiendommen er solgt i den stand den var ved besiktigelsen. Les mer...

Vesentlig dårligere stand

Dersom det ikke foreligger opplysningssvikt fra selger knyttet til manglene (manglende opplysning eller uriktig opplysning), er kravet etter avhendingsloven § 3-9 at eiendommen må være ”i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles” for at kjøper skal kunne gjøre gjeldende mangelskrav overfor selger av eiendom som er ”solgt som den er”. Ved vurderingen av om manglene er av slik art og omfang at de innebærer at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn forventet, tar man blant annet utgangspunkt i prisen som er betalt for boligen, samt boligens alder, tilstand og hvilke opplysninger som ellers er gitt av selger i prospekt, tilstandsrapport mv. Begrepet ”tilhøva elles” anses som svært vidt, og vil i teorien kunne dekke enhver omstendighet ved eiendommen som har skapt forventninger hos kjøper. Les mer...

Andre forbehold

Selgeren kan også ta mer spesifikke forbehold, hvilket vil kunne få betydning for om det foreligger opplysningssvikt. Generelt sett skal det svært mye til for at det foreligger opplysningssvikt om noe som selger spesifikt har tatt forbehold om, og oppfordret kjøper til å undersøke nærmere. Dersom det også er tatt spesifikke og konkrete forbehold, vil det skjerpe undersøkelsesplikten. Generelt sett kan man si at jo mer konkret og spesifisert et forbehold er, jo mer bør kjøper undersøke de forholdene det er tatt forbehold mot. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)