Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen plikter å undersøke eiendommen spesielt etter overtakelse. Undersøkelser av tingen har som formål å avdekke skjulte mangler og klarlegge at eiendommen er i henhold til avtalen. Videre dersom kjøper burde ha oppdaget mangelen gjennom forundersøkelser før selve kjøpet, vil kjøper ikke kunne gjøre mangelen gjeldende dersom det forelå ond tro eller uaktsomhet hos kjøperen, i forhold til mangler som måtte ha vært kjent for kjøper ved avtaleinngåelsen. Kjøpers undersøkelsesplikt er et utslag av den alminnelige lojalitetsplikten, på samme måte som opplysningsplikten. Les mer...

Undersøkelse ved avtaleinngåelse

Kjøper er etter avhendingsloven ikke pliktig til å undersøke en eiendom før avtaleinngåelse, selv om kjøper normalt vil gå på visning. Lovgiver ønsket bevisst ikke å nedfelle noen plikt for kjøper til å undersøke eiendommen før avtaleinngåelse, jf. Ot. prp. nr 66 (1990-1991) s. 94. I prinsippet kan kjøper kjøpe en eiendom usett, uten at det skal gå utover kjøpers rett til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. Imidlertid siden de aller fleste eiendommer selges as is, forutsettes at kjøper gjør rimelige forundersøkelser og setter seg inn i eiendommens tilstand og relevante forhold, selv om kjøper ikke kan være til stede på visning. Manglende forundersøkelse kan også få betydning for om kjøpers forventninger er brutt i vesentlig grad etter vurderingen i avhendingsloven § 3-9, og kan også få betydning for om det foreligger opplysningssvikt fra selger. Les mer...

Undersøkelse etter oppfordring fra selger

Ofte vil selger oppfordre kjøper til å foreta grundige undersøkelser av generelle og mer spesifikke forhold, og vil også ofte oppfordre kjøper til å ta med fagkyndig hjelp. Slik oppfordring fra selger kan få betydning for kjøpers rettsstilling dersom kjøper ikke uten rimelig grunn har undersøkt eiendommen til tross for oppfordringer, jf. avhendingsloven § 3-10 annet ledd. Les mer...

Undersøkelse ved overtakelse

Lojalitetsplikten er alminnelig antatt å øke etter at avtale er inngått, og det må således forutsettes at kjøper så snart som mulig etter overtakelse av eiendommen, undersøker at eiendommen er i samsvar med avtalen og kjøpers forventninger. Partene vil da i motsetning til ved forundersøkelse være i et rettslig forpliktende kontraktsforhold, og kjøper har da nødvendigvis valgt bort muligheten for andre kontraktspartnere til eiendomstransaksjonen. Selger har da med begrunnelse i den ulovfestede lojalitetsplikt krav på å vite så tidlig som mulig om det er problemer med kontraktsforholdet, slik at han kan innrette og planlegge sin virksomhet i henhold. Man hefter på samme måte for kontraktsmedhjelperes eller oppdragstakeres manglende undersøkelse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)