Selgers opplysningsplikt

Utgangspunktet er at partene selv har risikoen for egne forutsetninger og forventninger, jf. blant annet Rt. 2002 s. 1110: Les mer...

Opplysningssvikt fra selger

Selgers opplysningsplikt er en direkte underplikt av den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold, og gir uttykk for at selger skal være redelig med de opplysninger selger gir kjøper ved avtaleinngåelsen. Mislighold av opplysningsplikten kalles som en fellesbetegnelse opplysningssvikt, som omfatter både manglende opplysning om forhold som det burde vært opplyst om, og uriktig opplysning i forhold til hvordan eiendommen virkelig er eller tilknyttede forhold til eiendommen (forhold som har hatt betydning for avtalen). Les mer...

Opplysningssvikt og ”as is”

Et meget viktig unntak fra utgangspunktet om at kun vesentlige mangler dekkes ved eiendommer solgt "as is", er når det foreligger opplysningssvikt ved kjøpet, jf. avhendingsloven § 3-9. Opplysningssvikt omfatter uriktige opplysninger og mangelfulle opplysninger som man objektivt sett har grunn til å regne med å få ved kjøpets inngåelse. Les mer...

Innvirkning på avtalen

Ved forbehold som ”solgt som den er (as is)” vil det likevel ikke være enhver manglende eller uriktig opplysning som anses som opplysningssvikt. Det vil da generelt sett foreligge opplysningssvikt, dersom opplysningene har virket inn på avtalen. Det er et alminnelig vilkår for å kunne gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser på grunn av misligholdt opplysningsplikt fra selger, at opplysningssvikten har virket inn på avtalen. Les mer...

Ansvar for kontraktsmedhjelpere

Dersom selger har gitt en kontraktsmedhjelper som megler eller takstmann i oppdrag å bistå ved salget, vil selger hefte for eventuell opplysningssvikt fra sine kontraktsmedhjelpere. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)