Uriktig opplysning fra selger

Uriktige opplysninger er opplysningssvikt som reguleres av avhendingsloven § 3-8, og omfatter positivt gitte opplysninger som ikke stemmer med eiendommen, som har virket inn på avtalens innhold, og er gitt av selger eller hans kontraktsmedhjelpere som takstmann, eiendomsmegler mv. Les mer...

Omstende

Uriktige opplysninger omfatter opplysninger som selgeren ga kjøperen før salget direkte, herunder opplysninger som er gitt i annonse, i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Opplysninger gitt i tilstandsrapport eller andre takstdokumenter vil anses for å være gitt på vegne av selger. Selger er normalt solidarisk ansvarlig for uriktige opplysninger som gis av profesjonelle som er engasjert av selger som megler, takstmann mv. Les mer...

Fortolkning av uriktig opplysning

Dersom selger mener at kjøper har misforstått, må selgers utsagn fortolkes etter vanlige avtalerettslige tolkingsprinsipper etter den objektive tolkingsteori, som går ut på at innholdet i den uriktige opplysning må forstås ut fra det som med rimelighet kan ligge i selgers opplysning, slik opplysningen ble gitt. Kjøper bærer selv riskoen for egne subjektive forutsetninger i forhold til opplysningen, og det er således hvordan opplysningen objektivt fremstår som blir avgjørende for om opplysningen er uriktig. Les mer...

Arealsvikt

Arealsvikt er et begrep som brukes om selgers uriktige opplysning om eiendommens størrelse. Her vil selger ha opplyst positivt feil om arealets størrelse gjennom prospekt eller takst mv. Imidlertid vil ikke feilopplysningen her automatisk medføre ansvar, siden man kjøper en eiendom ”as is” som den er. Størrelsen på eiendommen kan man se på bilder, eller under befaring på eiendommen, og det er således ingen skjult mangel. Siden eiendommen er solgt som den er, må avviket normalt være av en viss størrelse for at man skal kunne utøver misligholdbeføyelser ved arealsvikt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)