Selgers erstatningsansvar

Avhendingsloven har to sett av regler for å idømme selger erstatning for pådratt tap. For direkte tap som skyldes forsinkelse eller mangel, vil selger hefte objektivt for forsinkelse eller mangel etter det såkalte kontrollansvaret, jf. avhendingsloven § 4-5 og avhendingsloven § 4-14 første ledd. Kontrollansvaret er et ansvarsgrunnlag der selger hefter objektivt for mangler eller forsinkelse som ligger innenfor vedkommendes kontroll, der selger kun fritas dersom det foreligger en uoverkommelig hindring utenfor selgers og hans kontraktsmedhjelperes kontroll. Les mer...

Kontrollansvaret

Ved direkte tap er det tilstrekkelig for erstatningsansvar at det foreligger mangel eller forsinkelse. Kjøper trenger ikke å sannsynliggjøre skyld hos selger for å ha rett til erstatning. Selger blir bare fri fra kontrollansvaret dersom mangelen skyldes en hindring utenfor selgers og hans kontraktsmedhjelperes kontroll. Kontrollansvaret er nedfelt i avhendingsloven § 4-14, jf. avhendingsloven § 4-5. Les mer...

Skyldansvaret

Som nevnt er kontrollansvaret etter avhendingsloven § 4-14 første ledd og § 4-5 begrenset til kjøpers direkte tap. Dersom kjøper også krever indirekte tapsposter dekket, må det foreligge såkalt skyldansvar etter den ulovfestede culpa-regelen i kontraktsforhold hos selger gjennom påvist kvalifisert klanderverdig opptreden i kontrakt, eller gjennom garantiansvar som selger har påtatt seg, jf. avhendingsloven § 4-14 annet ledd: Les mer...

Utmåling av direkte tap

Erstatning kan i utgangspunktet kreves av kjøper for oppstått dokumentert eller sannsynliggjort økonomisk tap, deriblant verditap, utlegg og tapt fortjeneste som er påført kjøper som følge av mangel eller forsinkelse. Erstatningssummen skal som utgangspunkt tilsvare full erstatning, dvs. det fulle tap som har påregnelig årsakssammenheng med kontraktsbruddet. Full erstatning kalles gjerne den positive kontraktsinteresse. Les mer...

Indirekte tap

Indirekte tap er tap som kjøper av eiendommen har som følge av at eiendommen ikke kan nyttes som forutsatt til produksjon, drift, handel, planlegging osv. Indirekte tap er gjerne knyttet til tap i næring, og vil som utgangspunktet omfatte Les mer...

Garanti

I tillegg til skyldansvaret, kan indirekte tap dekkes dersom selger har gitt garanti mot mangelen eller forsinkelsen, jf. avhendingsloven § 4-11 første ledd. Om selgerens ansvar for indirekte tap ved garanti er det sagt følgende i Ot. prp. nr. 66 (1990-91) s. 110: Les mer...

Erstatning ved forsinkelse

For forsinkelse er hjemmelen for selgers erstatningsansvar avhendingsloven § 4-5. Bestemmelsen tilsvarer hjemmelen for mangler etter kontrollansvaret i avhendingsloven § 4-14, og det vises til det som er skrevet om kontrollansvaret ved mangler ovenfor, som får tilsvarende anvendelse. Les mer...

Lemping

Lemping er at et erstatningsbeløp settes ned helt eller delvis av rimelighetshensyn, dersom erstatning eller erstatningens omfang virker urimelig, for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og forholdene ellers. Lemping er mer av teoretisk interesse, da bestemmelsen nærmest aldri brukes i praksis. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)