Kjøpers hevingsadgang

Utgangspunktet for norsk rett, er at avtaler skal holdes. Man må derfor komme til at mangelen utgjør et vesentlig avvik fra avtalen, som er kvalifisert nok til å begrunne et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes. Partene skal ved heving settes i mest mulig grad som før avtale var inngått gjennom tilbakeføring av ytelsene. Les mer...

Vesentlighetsvurderingen

Om mangelen eller forsinkelsen kan ansees som vesentlig avtalebrudd, og således gi grunnlag for heving, vil bero på en konkret helhetlig skjønnsmessig vurdering av kontraktsforholdet, der man veier partenes interesser og opptreden i kontraktsforholdet, opp mot avviket fra det som skulle vært prestert eller levert, samt opp mot konsekvensene av å heve avtalen for den ene og den andre, jf. Rt. 1998 s. 1510 på side 1518: Les mer...

Spesiell reklamasjon

Dersom kjøper ønsker å heve en avtale, må det også inngis spesiell reklamasjon etter avhendingsloven § 4-13 annet ledd i tillegg til vanlig reklamasjon etter avhendingsloven § 4-19. Årsaken til at det må inngis spesiell reklamasjon er lojalitetshensyn, siden heving er en misligholdsbeføyelse som rammer selger hardt. Videre skal den spesielle reklamasjon gi selger mulighet til å avverge et hevningskrav med retting. Heving og krav om retting er beføyelser som normalt krever at det reklameres særskilt deresom kjøper ønsker heving eller retting overfor selger. Les mer...

Hevingsoppgjøret

Heving må deretter uttrykkelig erklæres gjennom en hevingserklæring. Det stilles ofte krav om at en hevingserklæring må være rimelig klar av hensyn til lojalitetsplikten; eks. ”Avtalen erklæres herved hevet”. Tvetydige uttalelser som ”dette vil jeg ikke være med på lenger” osv. vil i teorien kunne oppfattes å ikke være klar nok til at det er erklært heving. Videre bør hevingserklæringen angi det vesentlige avvik som påberopes. Imidlertid vil man nok her stille lempeligere krav til klarhet for en mindre profesjonell part enn til en profesjonell erfaren part. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)