Erstatning for forbruker

Erstatning kan i utgangspunktet kreves av forbrukeren for oppstått dokumentert eller sannsynliggjort økonomisk tap, deriblant utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste som er påført ham eller henne som følge av mangelen. Erstatningssummen skal som utgangspunkt tilsvare full erstatning, dvs. det fulle tap som skyldes kontraktsbruddet. Full erstatning kalles gjerne den positive kontraktsinteresse. Det vil si at forbruker skal settes i samme økonomiske situasjon som om kontrakten hadde blitt riktig oppfylt fra selgers side. Forbruker skal ha full erstatning, men skal heller ikke tjene på skaden. Fordeler av kontraktsbruddet skal gå i fradrag etter prinsippet om compensatio lucri cum damno. Erstatningen skal dekke faktisk netto tap, slik at penger som forbruker sparer på kontraktsbruddet skal gå i fradrag. Les mer...

Erstatning for mangler

Ansvarsgrunnlaget på grunn av mangel ved gjenstanden er regulert i forbrukerkjøpsloven § 33 for økonomisk tap i forhold til forbruker. Les mer...

Erstatning for forsinkelse

Ansvarsgrunnlaget for forsinket levering (herunder uteblitt levering) er regulert av forbrukerkjøpsloven § 24. Ansvarsgrunnlaget for selgers ansvar tilsvarer her kontrollansvaret, slik at selger er ansvarlig, med mindre han godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av: Les mer...

Utmåling av erstatningen

I forbrukerkjøpsloven kapittel 11 er det gitt fellesregler om utmåling av erstatning innen forbrukerkjøp. Det som kjennetegner erstatningsutmålingen i forbrukerkjøp, er at formålet med kjøpet er begrenset til forbrukers og andres egen personlige bruk som nytte- og bruksgjenstand. Imidlertid sondrer ikke forbrukerkjøpsloven mellom direkte og indirekte tap, jf. NOU 1993:27 s. 151: Les mer...

Tapsbegrensningsplikt

Forbruker har også en tapsbegrensningsplikt, slik at erstatningen kan reduseres, dersom forbruker med rimelighet kunne begrenset tapet gjennom billigere dekningskjøp, raskere handlemåte mv. Tapsbegrensningsplikten i forbrukerkjøp, og hjemmelen for å redusere erstatningen dersom forbruker ikke begrenser tapet, er nedfelt i forbrukerkjøpsloven § 54: Les mer...

Lemping

I forbrukerkjøpsloven § 54 annet ledd er det gitt hjemmel til å sette ned erstatningen (såkalt lemping) ”dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige parten ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)