Foreldelseslovens virkeområde

Foreldelse hører inn under pengekravsretten. Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven) ) § 1 gjelder for « fordringer på penger eller andre ytelser », og kommer til anvendelse på alle typer pengekrav, krav på leveranser av ytelser, jf. foreldelsesloven § 1 nr. 1. Les mer...

Foreldelsens virkninger

Virkningene av foreldelse er at fordringshaveren ”taper sin rett til oppfyllelse,” jf. foreldelsesloven § 24 nr. 1. I foreldelsesloven § 24 nr. 2 slås fast at virkningen av foreldelse av en fordring også omfatter rente, utbytte og lignende tilleggsytelse. Les mer...

Alminnelig og absolutt foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jf. foreldelsesloven § 2. Hvis foreldelsesfristen har løpt i 3 år, uten at fristen er avbrutt gjennom enten rettslige skritt eller erkjennelse fra skyldner, vil foreldelse inntreffe. Foreldelsesfristen løper fra fristens utgangspunkt. Les mer...

Rettsgrunnlag i og utenfor kontrakt

Som nevnt vil fristenes utgangspunkt, tilleggsfrister og absolutte frister være ulike ut fra om det er et kontraktskrav eller ansvar utenfor kontrakt. Foreligger ansvarsgrunnlag både i og utenfor kontrakt, kan man velge å gjøre kontraktsansvar, erstatningsansvar eller begge ansvarsgrunnlag gjeldende, alt etter hva som vil føre best frem, jf. f.eks. dom i Rt. 2007 s. 1665. Les mer...

Samme krav

Foreldelse vil omfatte alt som omfattes av ”kravet” eller ”fordringen,” herunder rentekrav, jf. foreldelsesloven § 24 nr. 2, som slår fast at virkningen av foreldelse av en fordring også omfatter rente, utbytte og lignende tilleggsytelse. Les mer...

Særskilte foreldelsesfrister

Foreldelsesloven gjelder etter § 1 bare ” når ikke annet er lovbestemt”. Det vil si at spesielle foreldelsesregler i særlovgivningen vil gå foran, og få anvendelse på fordringer som omfattes av særlovgivningens bestemmelser om foreldelse. Les mer...

Beregning av frister

Beregningen av frister beregnes etter foreldelsesloven § 29 fra den dag som etter sitt tall i måneden svarer til den dag som fristen regnes fra. Det vil si at dersom et krav har forfall 15. juni 2011, vil kravet bli foreldet ved dagens slutt på dato nøyaktig tre år senere, det vil si den 15. juni 2014 kl. 00.00. Det vil således etter foreldelsesloven § 29 nr. 3 avbryte foreldelsen, dersom forliksklage eller stevning er postlagt på foreldelsesfristens siste dag ( i dette tilfellet 15. juni 2014). I forhold til foreldelsesloven § 9, der fristen begynner å løpe fra skadelidte fikk eller burde hatt nødvendig kunnskap, vil man måtte fastsette hvilket tidspunkt skadelidte fikk eller burde hatt nødvendig kunnskap, og fristen vil da løpe ut på samme dato i måneden tre år senere. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)