Rettslige og administrative skritt

Den alminnelige foreldelsesfrist løper uavbrutt til foreldelse inntrer med mindre den avbrytes gjennom rettslige skritt (herunder visse administrative klager) mot rett skyldner, eller gjennom erkjennelse fra rett skyldner. Les mer...

Erkjennelse

Ved siden av rettslige skritt kan foreldelse avbrytes gjennom skyldnerens erkjennelse overfor fordringshaveren, jf. foreldelsesloven § 14: Les mer...

Andre avbrytende skritt

Når man først har fått tvangsgrunnlag for et krav, løper en ny foreldelsesfrist på 10 år fra den dag da rettsforlik er inngått, dom er avsagt eller annen avgjørelse er truffet, eller fra den dag da fordringshaveren tidligst kan kreve å få oppfyllelse, jf. foreldelsesloven § 21 nr. 2. For å avbryte 10 års fristen, må denne spesielle foreldelsesfristen avbrytes gjennom begjæring om tvangsfullbyrdelse (tvangsutlegg eller tvangsdekning) etter foreldelsesloven § 17: Les mer...

Virkningen og varigheten av avbrytelse av frist

Fristavbrytelsen etter rettslige skritt varer etter uttak av stevning eller forliksklage så lenge forfølgelsen pågår, eller ved tvangsinndriving så lenge pålagt trekk hos den trekkpliktige opprettholdes, jf. foreldelsesloven § 21. Det samme prinsippet om fristavbrytelse ved fortsatt rettslig forfølgelse gjelder ved fristavbrytelse ved rettslige skritt i utlandet, jf. foreldelsesloven § 23. Les mer...

Tilleggsfrist ved avvisning, feil mv.

Noen ganger vil et rettslig skritt avvises på prosessuelt grunnlag fra domstolene eller administrativt organ, som følge av at de prosessuelle vilkår for å gå til søksmål ikke er oppfylt. Domstolene vil da fatte en avvisningskjennelse og de administrative organer en avgjørelse om avvisning av saken. Les mer...

Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden

Foreldelsesloven er preseptorisk, slik at den ikke kan fravikes ved avtale. Det er dermed ikke lov å avtale at foreldelse ikke skal inntre i samsvar med reglene i denne lov eller avtale at foreldelse skal inntreffe tidligere enn 3 år f.eks. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)