Forsikringsrett

Forsikringsrett omhandler de rettsregler som gjelder forsikringssektoren. Forsikringsretten omfatter for det første reglene for å få konsesjon og drive forsikringsselskap, og den offentlige kontrollen med forsikringsselskapene etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven). Det er Kredittilsynet som gir konsesjon og fører kontroll med forsikringsselskapene. Les mer...

Forsikringsavtalen

Grunnlaget for forsikringsselskapets ansvar er at det foreligger en forsikringsavtale mellom selskapet og den forsikrede, som kan være både skadelidt og skadevolder - avhengig av hva slags forsikring man har tegnet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)