Om forvaltningsrett

Om forvaltningsretten

Hva er et forvaltningsorgan?

Forvaltningsorganer, Offentlig virksomhet

Forvaltningens oppbygning og instruksjonsretten

Forvaltningens oppbygning, Instruksjonsretten, Stortingets instruksjonsrett, Instruksjon av råd og nemnder

Delegasjon

Delegasjon, Delegasjon av forskriftskompetanse

Vedtak – enkeltvedtak og forskrift

Vedtak, Hva regnes som et vedtak?, Avgjørelser med grunnlag i privatautonomi, Vedtak må endre eller etablere en rettslig tilstand

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet, Avgrensningen av legalitetsprinsippet, Formålet med legalitetsprinsippet

Andre grunnlag for kompetanse

Alternative kompetansegrunnlag for avgjørelser, Instruksjonsmyndighet, Instruksjon av private, Eierrådighet, Sedvane, Avtalekompetanse

Domstolenes prøvelsesrett (prøving av vedtak)

Domstolskontroll

Overprøving av forvaltningens skjønn

Rettslig overprøving av materielle vilkår, Rettsanvendelsesskjønn, Fritt skjønn, Subsumsjonsskjønn, Prøving av hensiktsmessighetsskjønn

Prosessuelle og personelle mangler

Prøving av vedtakets prosessuelle sider, Prøving av personelle mangler ved vedtaket

Prøving av myndighetsmisbruk

Læren om myndighetsmisbruk, Usaklig forskjellsbehandling og likhetsprinsippet, Utenforliggende hensyn, Vilkårlig skjønn, Sterkt urimelig vedtak

Andre sider ved domstolsprøvelse

Prøvelsesrettens intensitet, Prøving av minstestandard, Prøving av forholdsmessighet, Prøving av fakta, Prøving av grunnlovsmessighet , Prøving av vedtak opp mot folkeretten, Prøving av forskrifters hjemmel og grunnlag for delegasjon

Vilkår for ugyldighet

Innvirkning på vedtakets innhold, Rettsvirkningen av domstolsprøvelse, Type feil som fører til ugyldighet, Erstatning ved ugyldighet

Rett til å sette vilkår ved vedtak

Vilkårslæren

Forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet

Forhåndsbinding, Binding gjennom forhåndsuttalelse, Binding gjennom avtaleforhold, Erstatning ved manglende etterlevelse av forhåndstilsagn

Forvaltningens veiledningsplikt

Veiledningsplikten

Saksbehandling før enkeltvedtak

Forhåndsvarsling, Utrednings- og informasjonsplikt, Omfanget av undersøkelsesplikten

Rett til å la seg representere ved advokat

Rett til å la seg representere ved advokat

Rett til dokumentinnsyn som part

Rett til dokumentinnsyn som part, Unntak for interne notater, Andre unntak fra innsynsretten

Saksbehandlingstid og foreløpig svar

Saksbehandlingstid, Foreløpig svar

Taushetsplikt

Taushetsplikten, Unntak fra taushetsplikten

Saksbehandling når enkeltvedtak er fattet

Underretning av enkeltvedtak, Grunngiving av vedtaket (krav til begrunnelse)

Klageadgang

Klage på vedtak, Rettslig klageinteresse, Klagefrist, Saksforberedelse i klageinstansen, Behandling av klagen

Omgjøring

Omgjøring av enkeltvedtak, Omgjøring som ikke er til skade, Omgjøring av anneninstans til ugunst for parten, Omgjøring i andre tilfeller

Andre forhold ved klage og omgjøring

Saksomkostninger ved medhold, Søksmål ved uttømt klageadgang

Habilitet

Krav om habilitet hos tjenestemannen, Når blir tjenestemannen inhabil?, Absolutt inhabilitet, Andre særegne forhold som gir inhabilitet, Overordnet tjenestemann er inhabil, Foreløpig avgjørelse ved vesentlig ulempe eller skadevirkning, Avgjørelse av habilitetsspørsmålet

Saksbehandling av forskrifter

Forskriftsbehandling kapittel VII, Kunngjøring av forskrift

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)