Forvaltningsorganer

Ordet forvaltning betyr styring eller administrasjon, og brukes gjerne om den virksomhet som utøves av offentlige myndigheter. I forarbeidene til forvaltningsloven Ot.prp.nr.38 (1964-1965) "Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)" s. 21 er det sagt følgende om begrepet forvaltning: Les mer...

Offentlig virksomhet

Forvaltningsloven gjelder etter § 1 for ” den virksomhet som drives av forvaltningsorganer “ (offentlig virksomhet), når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)