Delegasjon

Delegasjon er at et forvaltningsorgan, som selv har kompetanse til å fatte vedtak (myndighet), bestemmer at kompetansen kan utøves av et underordnet organ i den utstrekning det delegerende organ selv bestemmer. Delegasjon er i dag sammen med instruksjonsmyndigheten å anse som konstitusjonell sedvanerett av Grunnlovs rang. Les mer...

Delegasjon av forskriftskompetanse

Inngrep i privates rettsstilling vil alltid måtte ha sitt rettslige utgangspunkt i lov (jf. legalitetsprinsippet), dersom det ikke foreligger et annet kompetansegrunnlag. Etter Grunnloven § 75 er det kun Stortinget som har kompetanse til å gi lover. Stortinget kan etter sikker rett delegere kompetansen til forvaltningen for å gi nærmere regler, og til å utøve myndighet. Stortinget kan dermed delegere kompetanse til å gi nærmere regler i forskrifts form til bestemte forvaltningsorgan, og forvaltningsorgan kan delegere kompetansen videre til underliggende forvaltningsorgan dersom loven er utstyrt med en fullmaktshjemmel/delegasjonshjemmel som gir forvaltningsorganer kompetanse til å angi nærmere regler og/eller kompetanse til å fatte vedtak. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)