Vedtak

Et vedtak er en betegnelse på en avgjørelse truffet under utøvelse av offentlig myndighet, som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter for private personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a). Avgjørelsen skal dermed være rettslig bestemmende over rettighetene og pliktene til ”private personer (enkeltpersoner og andre private rettssubjekter),” samt at avgjørelsen skjer ”under utøving av offentlig myndighet”. Les mer...

Hva regnes som et vedtak?

Vedtak kjennetegnes ved at det er ren offentligrettslig myndighetsutøvelse som skjer, der forvaltningsorganet med hjemmel i lov griper inn i borgeres rettigheter og plikter og endrer borgernes rettsstilling. Et forbud eller pålegg gitt i medhold av lov vil dermed alltid være bestemmende for privates rettigheter og plikter, og vil alltid være et vedtak. Videre omfatter vedtak alle former for offentlig tillatelse eller bevilling for å drive en bestemt virksomhet som ellers er forbudt i lov, eller foreta handlinger som det offentlige vil ha oppsyn og kontroll med, og har gitt krav om tillatelse/godkjenning. Les mer...

Avgjørelser med grunnlag i privatautonomi

Forvaltningen har rett til å råde som en eier over egne eiendeler og har rett til å inngå avtaler på forvaltningsorganets vegne. Les mer...

Vedtak må endre eller etablere en rettslig tilstand

Et vedtak må (uavhengig av form) av natur være rettsstiftende, ved å etablere eller endre rettsstillingen mellom private, eller mellom private og det offentlige. Forvaltningskomiteen foreslo opprinnelig at et vedtak er avgjørelser som er ”bestemmende for rettsstillingen til private personer “. Forvaltningsavgjørelser må således atskilles fra forvaltningens faktiske handlinger som kun endrer faktiske tilstander, mens et vedtak som forvaltningsavgjørelse etablerer eller endrer en rettslig tilstand. Prosessledende beslutninger i forbindelse med en bestemt sak ikke er enkeltvedtak eller forskrift. Heller ikke delegasjonsbeslutninger kan regnes som enkeltvedtak etter forvaltningensloven. Imidlertid kan undertiden også faktiske handlinger utgjøre et vedtak, kun hvis de rettslig sett griper inn i borgers rettigheter eller plikter. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)