Et vedtak er en betegnelse på en avgjørelse truffet under utøvelse av offentlig myndighet, som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter for private personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a). Avgjørelsen skal dermed være rettslig bestemmende over rettighetene og pliktene til ”private personer (enkeltpersoner og andre private rettssubjekter),” samt at avgjørelsen skjer ”under utøving av offentlig myndighet”.

Vedtak kan inneholde rettigheter og plikter både for fysiske og juridiske personer. En kan dele begrepet vedtak inn i to hovedgrupper. Det ene er enkeltvedtak, som gjelder rettigheter og plikter for én eller flere bestemte private personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

Det andre er forskrifter hvor en avgjørelse er bestemmende for rettigheter og plikter for et ubestemt antall, eller en ubestemt krets private personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Forvaltningsloven § 2 a-c definerer begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift:

Ӥ 2. (definisjoner)

I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer”

Det er ingen formkrav for enkeltvedtak. Det er innvirkningen på borgeren som er avgjørende, ikke avgjørelsens form. Vedtaket vil normalt være et enkeltvedtak hvis personene som rettighetene og pliktene fastsettes for kan individualiseres.

Et enkeltvedtak er bindende for den som er part i saken. Hvem som er part i saken fremgår av forvaltningsloven § 2 litra e, som slår fast at en part er en ”person som en avgjørelse retter seg mot” eller ”som avgjørelsen direkte gjelder.” En part er dermed en som selv har søkt om noe, for eksempel en stilling, konsesjon, trygd eller bidrag. En part vil også være den som avgjørelsen direkte gjelder. Et eksempel er en som har fiskerett i en elv der en bedrift søker om å slippe ut avfall. Vedtaket vil berøre fiskeretten direkte fordi retten vil bli ødelagt dersom elven forurenses.

Med rettigheter omfattes blant annet eiendomsrett, bruksrett, panterett, krav på trygdeytelse, byggetillatelse, konsesjoner mv.. Begrepet omfatter altså ikke bare rettigheter forvaltningen plikter å gi når betingelsene for den er oppfylt, såkalte rettskrav.

Forvaltningen har ingen allminnelig hjemmel for fullbyrding av enkeltvedtak. Forvaltningen må derfor gjennom søksmål og dom skaffe seg et tvangsgrunnlag for å gå gjennomført et vedtaket, som deretter kan gjennomføres ved namsmyndighetenes hjelp. Enkelte vedtak om overtredelsesgebyr, tvangsmulkt osv. har forvaltningen legalpant i for å sikre gjennomføring av kravet.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)