Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett) som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov – såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes. Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet. Ethvert inngrep fra det offentlige i privat borgers rettsstilling må som en konsekvens ha hjemmel i lov, hvis det ikke bygger på annet kompetansegrunnlag som avtale mv. Les mer...

Avgrensningen av legalitetsprinsippet

Den tradisjonelle måten å definere legalitetsprinsippet har vært å positivt angi legalitetsprinsippet. Dette har blitt gjort ved å konstruere setninger som at ”inngrep i borgerens rettsfære” trenger hjemmel i formell lov. Faller tilfellet utenfor begrepet ”inngrep i borgerens rettsfære” skulle en tro at hjemmel i formell lov ikke var nødvendig for å treffe avgjørelsen. En slik tilnærming har derfor i nyere teori blitt kritisert for å være noe misvisende. Først og fremst ved at den tradisjonelle tilnærmingsmåten setter opp for snevre grenser for prinsippet. Les mer...

Formålet med legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet skal bidra til at viktige spørsmål av inngripende karakter, som innskrenker borgernes frihet og endrer rettigheter og plikter hos borgerne, skal behandles av Stortinget. Vern av borgerne står sentralt. En omfattende lovprosess vil føre til at spørsmålene får en grundig saksbehandling og de ulike problemstillingene som knytter seg til ulike regler vil bli utredet og diskutert. En slik prosess anses i dag som en viktig del av vår rettssikkerhet. Krav til hjemmel i formell lov vil også forebygge vilkårlighet og overgrep fra forvaltningen. Ser en det fra en demokratisk synsvinkel, bør viktige samfunnsspørsmål debatteres i Stortinget. Det er her folkeopinionen er representert og har muligheten til å fremme sine synspunkter. Massemedia bidrar dessuten til at det Stortinget debatterer blir kjent for folk, og det åpnes på den måten opp for en offentlig debatt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)