Domstolskontroll

Private kan få dom for at enkeltvedtak eller en forskrift er ugyldig - såkalt legalitetskontroll. Domstolenes prøvelsesrett er i dag slått fast å være konstitusjonell sedvanerett (dvs. en sedvane for statsforfatningen som etter hvert er blitt oppfattet som en forpliktende regel med Grunnlovs rang). At domstolenes prøvelsesrett har Grunnlovs rang innebærer at den er en del av Norges statsforfatning, og ikke kan oppheves ved formell lov (krever Grunnlovsendring). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)