Prøving av vedtakets prosessuelle sider

Domstolene kan prøve et vedtaks prosessuelle sider (om riktig fremgangsmåte har vært fulgt), herunder om forvaltningens tjenestemenn har vært inhabile ved avgjørelsen, om begrunnelsen er god nok og om forvaltningen har utredet saken godt nok. Les mer...

Prøving av personelle mangler ved vedtaket

Når det gjelder de personelle kompetansemanglene, må en først og fremst se om avgjørelsen er truffet av et annet organ enn det som besitter den nødvendige kompetanse. Svaret finner en som regel i hjemmelsbestemmelsene. I mange tilfeller vil det kompetente organets overordnede også ha myndighet til å fatte avgjørelser, selv om ikke det kommer tydelig frem. Selv om et organ har delegert myndighet på et område, betyr ikke det at det har gitt fra seg kompetansen til å fortsatt kunne treffe de samme avgjørelser. Regjeringen kan alltid treffe avgjørelser på områder som er lagt til et departement. Har et overordnet organ instruert et underordnet til å fatte en bestemt type avgjørelser, setter ikke det noen grenser for at også det overordnede organet selv treffer samme type avgjørelser. Det som må være på plass er hjemmelen for at det foreligger en instruksjons og delegasjonsmyndighet på området. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)