Domstolene kan prøve om det er tilstrekkelig klar hjemmel i loven for å fastsette en forskrift og/eller til å delegere kompetansen. Dersom forskriftene overskrider kompetansen i lovhjemmelen, eller det ikke har vært adgang til delegasjon, vil et vedtak med hjemmel i forskriften være ugyldig.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)