Forhåndsvarsling

Dersom forvaltningen planlegger å fatte et vedtak, og partene ikke har fått uttalt seg i saken, skal det gis forhåndsvarsel. Etter forvaltningsloven § 16 første ledd i gjeldende lov er plikten til å gi forhåndsvarsel generell. Det følger av forvaltningsloven § 17 at parten skal ha adgang til å uttale seg, og regelen om forhåndsvarsling har som formål at parten nettopp skal få anledning til å uttale seg før det fattes vedtak. Forhåndsvarsel er ikke nødvendig når parten ved typisk søknad eller forespørsel har fått adgang til å uttale seg, jf. § 16 første ledd. Les mer...

Utrednings- og informasjonsplikt

Forvaltningsloven § 17 første ledd pålegger forvaltningen ved behandlingen av alle enkeltvedtak ”å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes”. Denne utredningsplikten er en av flere prosessuelle regler som gjelder for forvaltingsorganene når de fatter enkeltvedtak. Forvaltningen plikter således å både ta imot informasjon fra partene og selv undersøke saken så godt som mulig før vedtak treffes, slik at forvaltningsorganet har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Forvaltningsloven § 17 gjelder kun ved enkeltvedtak. Les mer...

Omfanget av undersøkelsesplikten

Hva som menes med at saken skal være ”så godt opplyst som mulig”, er ikke klart. Hvor omfattende undersøkelsene skal være i den enkelte sak må vurderes ut fra forvaltningens faktiske muligheter til å fremskaffe opplysninger. Forvaltningen har begrenset med ressurser og generelt en stor saksmengde. Dette sammenholt med hensynet til en effektiv saksbehandling tilsier at vi ikke bør stille for strenge krav til forvaltningens utredningsplikt. Grensen må settes et sted, og vil variere fra sak til sak. Det må blant annet tas hensyn til hvor god tid det offentlige organet har, hvor viktig saken er, hvor naturlig det er at parten selv kommer med opplysninger, hvor enkelt det er å få tak i opplysninger og hvor viktig opplysningene er for vedtaket. Hvor omfattende en utredning skal være vil også avhenge av sakens art. Det må kunne stilles strengere krav til klarlegging av de faktiske forhold og vurdering av de relevante interesser og hensyn i saker som er av særlig byrdefull og inngripende karakter. Forvaltningen har plikt til å undersøke forhold og opplysninger som både er til gunst og til skade for borgerne. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)