Saksbehandlingstid

Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- og bygningsloven. Les mer...

Foreløpig svar

I forvaltningsloven § 11a annet ledd slås det fast at ”dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar”. Naturlige momenter som da bør vektlegges er blant annet sakens omfang og kompleksitet, antall parter og forvaltningsorgan som er involvert i saken og hvor stor belastning det er for parten å vente på en avgjørelse i saken. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og om mulig skal det angis når svar kan ventes. Omfatter saken en flerinstansbehandling vil det være naturlig å orientere om hvilke organer som er involvert. Her kan det være vanskelig for den instans som startet behandlingen å angi saksbehandlingstiden. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)