Underretning av enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak skal underrettes partene, så snart som mulig straks vedtaket er fattet. Underretning er påkrevet for at parten skal bli kjent med vedtaket, og klagefristen løper derfor fra og med underretning er mottatt (kommet til kunnskap hos parten). Underretning av vedtak har mye til felles med forkynnelse av en rettsavgjørelse, siden det er partens kjennskap til avgjørelsen som utløser rettsvirkninger som klagefrist, klagerett mv. Klagefristen er etter forvaltningsloven § 29 tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. En annen viktig rettsvirkning av underretningen, er at adgangen til å omgjøre vedtaket til ugunst for parten er større, dersom underretningen ikke er kommet til partens kunnskap. Les mer...

Grunngiving av vedtaket (krav til begrunnelse)

Etter forvaltningsloven § 24 første ledd skal enkeltvedtak begrunnes samtidig med at vedtaket treffes. Begrunnelse kan utelates dersom en søknad innvilges i første instans, eller i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter, og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Forvaltningsloven § 24 annet ledd inneholder imidlertid enkelte unntak fra denne plikten. Etter annet ledd tredje punktum kan en part kreve etterfølgende begrunnelse i tilfeller hvor forvaltningsorganet ikke har plikt til å gi samtidig begrunnelse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)