Omgjøring av enkeltvedtak

Endring av et forvaltningsvedtak vil naturligvis kunne oppnås gjennom klage til overordnet forvaltningsorgan. Forvaltningen har imidlertid adgang til å ombestemme seg, uten at vedtaket er påklaget – såkalt omgjøring av vedtak uten klage. Forvaltningen har således adgang til å omgjøre et enkeltvedtak etter nærmere bestemte regler før det er påklaget, jf. forvaltningsloven § 35. Beslutning om å omgjøre et enkeltvedtak er imidlertid også et enkeltvedtak, som kan påklages av parten eller de med rettslig klageinteresse. Omgjøringsadgangen forutsetter også at vedtaket etter sin art kan være gjenstand for klage, slik at vedtak som iverksettes samtidig med at det fattes typisk ikke kan omgjøres. Les mer...

Omgjøring som ikke er til skade

Omgjøring som ikke er til skade for parten eller andre som tilgodesees av vedtaket reguleres av forvaltningsloven § 35 første ledd: Les mer...

Omgjøring av anneninstans til ugunst for parten

Etter forvaltningsloven § 35 tredje ledd kan klageinstans eller overordnet myndighet omgjøre et vedtak til ugunst for den part som vedtaket direkte gjelder, selv om vedtaket er gyldig og underretning eller kunngjøring allerede er skjedd. Forutsetningen for slik omgjøring er at hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, og melding om at vedtaket vil bli overprøvd er sendt parten innen tre uker etter at det ble sendt melding om det begunstigende vedtaket. For at omgjøringen skal være gyldig må imidlertid også selve omgjøringsvedtaket sendes innen tre måneder etter at slik melding ble sendt. Forvaltningsloven § 35 tredje ledd har følgende ordlyd: Les mer...

Omgjøring i andre tilfeller

Forvaltningsloven § 35 siste ledd slår fast at omgjøringsreglene etter første og annet ledd ikke er uttømmende. Blant annet kan omgjøring av enkeltvedtak fattes på bakgrunn av ”alminnelige forvaltningsrettslige regler,” hvilket henviser til de ulovfestede reglene om forvaltningens adgang til å omgjøre gyldige enkeltvedtak som det er gitt underretning om, selv om omgjøring er til skade for noen som vedtaket angår. Omgjøringsadgangen etter ulovfestet rett (alminnelige forvaltningsrettslige regler) gjelder både førsteinstansen og overordnet organ. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)