Saksomkostninger ved medhold

Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal parten etter forvaltningsloven § 36 tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. Krav om dekning må settes frem senest 3 uker etter at melding om det nye vedtak er kommet fram til vedkommende part, men forvaltningen kan likevel forlenge klagefristen eller gi oppreisning for oversitting av fristen etter forvaltningsloven § 29 fjerde ledd og §§ 30-32. Les mer...

Søksmål ved uttømt klageadgang

Man har normalt bare krav på å få sin sak behandlet i to instanser i forvaltningssystemet, slik at når klageorganet har avsagt sin avgjørelse, så kan ikke vedtaket påklages videre. Det vil normalt stå i vedtaket fra klageorganet at vedtaket ikke kan påklages. Vedtaket vil da også ha trådt i kraft, slik at forvaltningen og andre kan innrette seg etter vedtakets innhold. Enkelte vedtak kan også gis foregrepet tvangskraft etter særskilt bestemmelse i særlovgivningen, slik at vedtaket har vært i kraft også under klagebehandlingen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)