Krav om habilitet hos tjenestemannen

Når en snakker om at en tjenestemann er inhabil, vil det si at tjenestemannen som skal være med på å avgjøre saken, har en slik tilknytning til et saksforhold eller til sakens parter at det svekker tilliten til hans upartiskhet i den enkelte sak. Habilitetsreglene i forvaltningsretten sier da at vedkommende ikke kan behandle eller avgjøre saken. Reglene gjelder kun i forhold til en enkelt tjenestemann som person, og et forvaltningsorgan som sådan kan ikke være inhabilt. Det er den enkelte som i utgangspunktet selv bør vurdere om vedkommende er habil i saken. Manglende habilitet er en ugyldighetsgrunn dersom inhabiliteten kan ha virket inn på vedtakets innhold, sml. forvaltningsloven § 41. Det bør derfor ved tvil om de som skal tilrettelegge eller avgjøre en sak er habile, alltid foretas en konkret vurdering om vedkommende person som utøver offentlig virksomhet er inhabil på grunn av slektskap eller særegne andre forhold som vennskap, interesse, foreningstilhørighet mv. Les mer...

Når blir tjenestemannen inhabil?

Etter ordlyden i forvaltningsloven § 6 første ledd er det snakk om at habilitetsreglene skal gjelde for den tjenestemann som skal treffe ”avgjørelse i en forvaltningssak”. Her må det legges til grunn en utvidende tolkning da dette også gjelder å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse. Det er ikke bare organer som har avgjørelsesmyndighet, men også organer som gir innstilling eller uttalelse om saken, som rammes av forvaltningsloven § 6. Les mer...

Absolutt inhabilitet

Forvaltningsloven § 6 første ledd er en absolutt regel for når slektskap eller tilknytning som part, gjør tjenestemannen automatisk inhabil. Dersom tjenestemannen oppfyller noen av vilkårene i bokstav a-e, vil tjenestemannen være automatisk inhabil, uten at det er behov for å foreta noen skjønnsmessige vurderinger av om tjenestemannen vil kunne opptre uhildet i saken. Les mer...

Andre særegne forhold som gir inhabilitet

Fjernere tilknytning enn det som nevnes i loven vil som utgangspunkt ikke autmoatisk føre til inhabilitet. Andre omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet må avgjøres etter den generelle regelen i § 6 andre ledd. Forholdet må da vurderes etter bestemmelsens annet ledd som oppstiller en generell og mer skjønnsmessig regel. Bestemmelsen sier at en tjenestemann også er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tillitten til hans upratiskhet. Her kan tjenestemannen ha andre tilknytningsforhold til partene eller saken enn de som fremkommer av første ledd. I vurderingen om det foreligger et særegent forhold skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for han selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Regelen skal sikre at en part ikke blir begunstiget uten saklig grunn eller at han blir ufordelaktig behandlet. Fokuset skal her ligge på de ytre forhold hvor en skal vurdere om disse generelt og objektivt sett er egnet til å svekke tilliten, uavhengig av hvor stor tillit man måtte ha til en bestemt tjenestemann. Derfor kan en tjenestemann tenkes å bli ansett inhabil også i tilfeller hvor det ikke foreligger noen grunn til å tro at han vil la seg påvirke. Det er nok at publikums tillit til hans upartiskhet er svekket. Det er da de alminnelige forventninger og oppfatninger som gjør seg gjeldende. Les mer...

Overordnet tjenestemann er inhabil

Forvaltningsloven § 6 tredje ledd sier at hvis den overordnede er inhabil, kan ikke en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan avgjøre saken. Hvem som er direkte overordnet tjenestemann avhenger av om vedkommende har kompetanse til å gi underordnede direktiver eller om underordnede på annen måte er avhengig av overordnede. I de tilfeller hvor saksbehandlingen og virksomheten ikke er organisert etter faste hierarkiske skiller, kan også tjenestemenn ved andre kontorer eller avdelinger bli inhabile. Det alminnelige utgangspunktet ved inhabilitetsregler er at inhabilitet inntrer ved både forberedelse og tilrettelegging av avgjørelsen samt det å treffe selve avgjørelsen. Det alminnelige utgangspunktet gjør seg ikke gjeldende i tredje ledd da regelen bare rammer underordnede som tar selve avgjørelsen i en sak hvor overordnet er inhabil. Den underordnede kan altså tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. Bakgrunnen for at han ikke kan treffe noen avgjørelse er at den underordnede ofte står i et avhengighetsforhold til sin sjef. Det er derfor grunn til å tro at overordnedes tilknytning til saken og partene skal virke inn også på den underordnede. Selv om det ikke foreligger en slik mistanke vil reglene om inhabilitet gjelde. Dette er en absolutt regel. Igjen er det hensynet til publikums tillit til forvaltningen som veier tungt. Les mer...

Foreløpig avgjørelse ved vesentlig ulempe eller skadevirkning

Forvaltningsloven § 7 gir adgang til å behandle saken selv om inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første, annet og tredje ledd foreligger. Dersom det viser seg at en utsettelse av saksbehandling vil medføre vesentlig ulempe eller skade for parten, kan imidlertid den inhabile tjenestemann påbegynne behandlingen og treffe foreløpig avgjørelse jf. forvaltningsloven § 7. Det som ligger i at en avgjørelse er midlertidig er at den senere må erstattes av en endelig avgjørelse. Tjenestemannen kan i slike tilfeller begynne å innhente opplysninger, varsle parter, avtale møter og lignende. Et eksempel kan være at en inhabil distriktslege med øyeblikkelig virkning gir et påbud om isolasjon ved munn- og klovsyke. Enten må en stedfortreder oppnevnes for den inhabile ellers må saken overføres til et overordnet/annet organ. Selv om det sies at avgjørelsen bare er midlertidig, kan den bli stående som den eneste som treffes i saken. Dette er særlig praktisk i tilfeller hvor det er tale om helt kortvarige forbud eller pålegg. En ny avgjørelse er ikke da nødvendig. Forvaltningsloven § 7 skal som hovedregel ikke brukes der avgjørelser etter sin art må være definitiv. Et eksempel på dette kan være et vedtak på riving av et falleferdig bygg. Les mer...

Avgjørelse av habilitetsspørsmålet

Er en tjenestemann å anse som inhabil er følgen at vedkommende ikke kan tilrettelegge (med unntak fra forvaltningsloven § 6 tredje ledd) eller treffe avgjørelse i saken. Kan ingen andre i samme organ overta saken, skal stedfortreder oppnevnes, jf. forvaltningsloven § 9 første ledd. Er det særlig ulempe for parten å få oppnevnt stedfortreder kan Regjeringen beslutte at saken overføres til et sideordnet eller overordnet organ, jf. forvaltningsloven § 9 annet ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)