Rett til vurdering

Pasientrettighetsloven § 2-2 gir en pasient rett til å få vurdert sin helsetilstand. En slik vurdering skal være egnet til å gi pasienten informasjon om det er nødvendig med helsehjelp, og om når behandlingen forventes å bli gitt: Les mer...

Rett til fornyet vurdering (second opinion)

En helsetilstand med ulike symptomer kan oppfattes ulikt både i forhold til diagnose og prognose av forskjellige leger. Noen pasienter stoler av forskjellige grunner ikke alltid på legen som utfører førstegangsvurderingen, og noen leger hører ikke på pasienten. Ofte vil man heller ikke ta noen sjanser, siden det er ens egen eller pårørendes helse som kan stå på spill. Dersom pasienten eller dennes representant er misfornøyd med eller skeptisk til en medisinsk vurdering etter pasientrettighetsloven § 2-2, oppstår spørsmålet om pasienten har rett til en fornyet vurdering (såkalt second opinion) fra en annen lege eller sykehus i Norge. Pasientrettighetsloven § 2-3 hjemler en pasients rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand, etter henvisning fra allmennlege. Bestemmelsen har som formål at retten til nødvendig helsehjelp faktisk blir oppfylt gjennom at man sikres en mest mulig riktig vurdering av pasientens helsetilstand: Les mer...

Rett til fritt sykehusvalg

I Norge har vi fritt sykehusvalg i forhold til å velge tjenester innen spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder den vanlige helsetjenesten (allmenntjenesten), så må den etter kommunalhelsetjenesteloven skje i den kommune man bor eller oppholder seg i. Når det gjelder innleggelse på sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller annen spesialinstitusjon, så kan man fritt velge sykehus ut fra antatt kompetanse, fasiliteter og kanskje viktigst tilgjengelig kapasitet for å unngå unødvendig kø for behandling. Bestemmelsen er nedfelt i pasientrettighetsloven § 2-4: Les mer...

Rett til syketransport

Pasientrettighetsloven § 2-6 gir en pasient og reiseledsager rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. Les mer...

Individuell plan for spesialisttjenester

Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og pasientrettighetsloven § 2-5 har en pasient med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Les mer...

Helsehjelp utenfor riket (prioriteringsforskriften)

Dersom pasienten har en så sjelden og komplisert lidelse at det ikke finnes et adekvat helsetilbud i Norge, vil vedkommende ha rett til behandling i utlandet for Statens regning dersom det finnes et adekvat tilbud i utlandet med tilstrekkelig god prognose. Rettigheten følger av pasientrettighetsloven § 2-1 femte ledd som lyder: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)