Informasjon til pasienten

Pasienter har en alminnelig rett til informasjon om sin egen helsetilstand og helsehjelpen, som skal gis eller er gitt. Pasienten skal informeres om sin medisinske tilstand, forventet utvikling, virkninger og bivirkninger av den behandling han tilbys. Begrunnelsen bak et slikt krav er at pasienten i størst mulig grad skal settes i stand til å ivareta sine egne interesser, herunder kunne velge å ikke motta helsehjelp. Pasientens rett til informasjon er en del av pasientens rett til autonomi (selvbestemmelse), medvirkning og rett til informert samtykke, og regelen om pasientens rett til informasjon og omfanget og klarheten av pliktig informasjon, må således sees i sammenheng med pasientens rett til å forstå hva som feiler ham og gjøres med ham, slik at han kan medvirke i behandlingen og gi et informert samtykke til behandlingen. Pasientens rett til autonomi ble slått fast i Rt. 1993 s. 1169 s. 1174: Les mer...

Pasientens rett til medvirkning

Medvirkningsretten omfatter pasientens rett til å kunne foreta valg omkring egen behandling. Pasientautonomi er et sentralt grunnprinsipp i helseretten, og innebærer pasientenes rett til frihet og selvbestemmelse i egen behandling. Pasientens medvirkning rundt avgjørelser og valg av tiltak anses som viktig for å kunne oppnå et best mulig behandlingsresultat. For å kunne virkeliggjøre medvirkningsretten kreves det en viss form for egeninnsats fra pasientens side og tilgang til nødvendig informasjon fra helsepersonell for å kunne medvirke. Ut over det som er helt nødvendig for å få gjennomført for eksempel en undersøkelse, er det opp til pasienten selv i hvor stor grad han/hun ønsker å medvirke. Etter pasientrettighetsloven § 3-1 har en pasient rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Les mer...

Samtykke til helsehjelp

Krav til samtykke fra en pasient hviler som et alminnelig rettsgrunnlag for å yte helsehjelp. Etter pasientrettighetsloven § 4-1 er hovedregelen om samtykke og sier at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. Kravet om samtykke gjelder for alle sider av helsemessig virksomhet som pasienter undergis eller medvirker til, som pleie, omsorg, undersøkelser, innleggelse og behandling, medisinering, vaksinasjoner og utskriving fra behandling. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)