Hva omfattes av journalbegrepet?

En pasientjournal er en mappe hvor medisinske og relevante sosiale opplysninger om pasienten er samlet. Journalforskriften § 3 bokstav a definerer en journal som: ”Samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 40 første ledd”. Les mer...

Hvem kan få innsyn?

Journalopplysninger er taushetpliktbelagt informasjon. Således er det bare pasienten selv, pasientens foresatte eller en som har fullmakt fra pasienten som har rett til innsyn, i tillegg til helsepersonell som er involvert i behandlingen. Les mer...

Retting og sletting av journal

Det gis rom for en viss redigering i den løpende journalføringen uten at reglene om retting og sletting gjør seg gjeldende. Dette gjelder imidlertid ikke dersom helsepersonelloven §§ 42 og 43 gjøres gjeldende. Etter helsepersonelloven § 42 skal helsepersonell etter krav fra den opplysningene gjelder, eller av eget tiltak, rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Journalen skal da føres på nytt eller at det tilføyes en datert rettelse i journalen. Plikten til å rette på mangelfulle opplysninger inntrer når mangelen kan ha betydning for det som er registrert. Helsepersonellet må kunne gå ut fra at det som er journalført er korrekte opplysninger, slik at de kan benyttes i behandlingen og oppfølgingen av pasienten. Bakgrunnen for at pasienten kan fremme et krav om retting er at journalen alltid vil følge pasienten. Det er derfor viktig at de journalførte opplysninger er korrekt, slik at ikke uriktige opplysninger fører til uriktige avgjørelser. Opplysningene har også betydning for hvordan helsepersonell opptrer overfor pasientens sikkerhet, integritet osv. Etter helsepersonelloven § 39 er det den som har det overordnede ansvaret for journalen som også vil ha ansvar for at opplysningene er korrekte, fullstendige og relevante i forhold til det de tar sikte på å belyse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)