Pris for håndverkertjenester

Prisen i avtalen vil være bindende for partene. I utgangspunktet er det avtalefrihet, og både muntlige og skriftlige avtaler er bindende. Det er imidlertid enklere å bevise hva som er avtalt, dersom det foreligger skriftlig avtale. Partene kan i utgangspunktet avtale enhver pris så lenge den ikke er urimelig etter prisloven §18 og avtaleloven §36, jf. Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 95: Les mer...

Pristillegg

Tilleggsarbeid er arbeid som ikke inngår i det opprinnelige oppdraget, men som det vil være praktisk og også nødvendig å få utført sammen med hovedoppdraget, og som tjenesteyter utfører mot vederlag på eget initiativ. Forbrukeren har imidlertid ikke noe krav på at tjenesteyteren tar på seg slikt tilleggsarbeid mot betaling. Imidlertid vil spørsmål om tilleggsarbeid sjelden skape problemer idet tjenesteyteren vanligvis vil være interessert i å utføre slikt arbeid. På den annen side må tjenesteyteren dersom han måtte se behov for merarbeid, som hovedregel innhente samtykke fra forbrukeren for å ha rett til pristillegg, for å kunne ta betalt for tilleggsarbeidet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)