Retting ved mangelfull tjeneste

Retting er den primære misligholdsbeføyelse ved håndverkertjenester, og den løsning som lovgiver anser som samfunnsmessig best. Det vil også i praksis være den desidert vanligste mangelsbeføyelse, og det vil være i begge parters interesse at en mangelfull jobb gjøres på riktig måte slik at tjenesten blir mangelfri i samsvar med avtalen og dens forutsetninger. Tjenesteyter gjør jobben på nytt til tjenesten er levert i samsvar med avtalen. I forarbeidene i Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 38 og 39 fremholdes retting som den misligholdsbeføyelse som oftest vil være i partenes og samfunnets interesse: Les mer...

Krav om retting

Forbrukeren kan etter håndverkertjenesteloven § 24 kreve at tjenesteyteren retter mangel når det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren: Les mer...

Vesentlig ulempe

Når tjenesteyter krever å få rette etter bestemmelsen, kan tjenesteyteren bare rette mangelen, når rettingen kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet. Forbruker kan avvise tjenesteyters krav om retting og kreve prisavslag dersom retting ikke kan skje ”uten vesentlig ulempe for forbrukeren, og forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet,” jf., håndverkertjenesteloven § 24 annet ledd. Les mer...

Retting innen rimelig tid

Etter håndverkertjenesteloven § 24 tredje ledd skal retting skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har klaget over mangelen og gitt tjenesteyteren mulighet for å rette. Dersom tjenesteyter lar være å utføre rettingen innen rimelig tid fra reklamasjonen og tingen eller eiendommen var klargjort for retting når forbrukeren krever retting eller når tjenesteyteren utnytter sin rett til å foreta avhjelp, vil ikke tjenesteyter lenger kunne ha rett til å foreta retting i behold. Les mer...

Retting for tjenesteyters rekning

Etter håndverkertjenesteloven § 24 fjerde ledd skal retting skje for tjenesteyterens rekning, hvilket innebærer at tjenesteyter må bære så vel kostnadene ved selve rettingen som nødvendige kostnader ved å tilrettelegge for retting, jf. Ot.prp.nr.29 (1988-1989) s. 39: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)