Mangelsvurderingen

Det vil foreligge mangel dersom tjenesten ikke er utført lovmessig eller i samsvar med avtalen, jf. håndverkertjenesteloven § 17 første ledd. Dersom det foreligger mangler ved de materialer som er brukt i håndverkertjenesten, vil tjenesteyter også hefte for manglene ved de valgte materialer etter håndverkertjenesteloven. Videre vil det foreligge mangel ved såkalt opplysningssvikt, som omfatter både uriktige og manglende opplysninger fra tjenesteyter, deres, opplysningssvikten har virket inn på avtalen. Forsinkelse fra tjenesteyter er også mislighold og således også en mangel i forhold til riktig oppfyllelse av avtalen, men det er gitt egne regler om forsinkelse i loven. Loven er som nevnt ufravikelig overfor forbruker, og det kan således ikke avtales noe som gir forbrukeren dårligere beskyttelse enn det loven gir om for eksempel materialer, fagmessighet m.m. Les mer...

Uriktige opplysninger ved tjenesten

Avviker resultatet av håndverkertjenesten fra opplysninger gitt i avtalen eller markedsføringen, foreligger det også en mangel, jf. håndverkertjenesteloven § 18. Vilkåret er at resultatet ikke svarer til opplysninger av betydning for bedømmelsen av tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet og at opplysningene har virket inn på avtalen. I praksis vil vurderingen gå ut på om tjenesteyteren har gitt dårlig veiledning til forbrukeren om pris/resultat, at tjenesten ikke svarer til opplysninger som er gitt om tjenestens egenskaper og hensiktsmessighet. Bestemmelsen omfatter følgelig såkalt også uforsvarlig rådgivning, og må vurderes opp mot frarådingsplikten etter håndverkertjenesteloven § 7. Les mer...

Manglende opplysninger

Etter håndverkertjenesteloven § 19 foreligger mangel « når tjenesteyteren før avtalen ble inngått har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som tjenesteyteren måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få.” Les mer...

Tidspunktet for mangelsbedømmelsen

Det er tidspunktet for risikoens overgang til forbrukeren som skal legges til grunn ved bedømmingen av om tjenesten har mangel, jf. håndverkertjenesteloven § 20. Tjenesteyter vil ikke hefte for mangelen dersom den legges til grunn at den har oppstått som følge av bruken etter at oppdraget ble avsluttet: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)