Krav om reklamasjon

Forbrukeren må reklamere til tjenesteyter om mangler ved tjenesten (herunder mangler ved materialene), eller om at utføringen av oppdraget er forsinket. En reklamasjon er en melding til tjenesteyter eller dennes representant fra forbruker om at han mener at det foreligger mangelfull levering, og at han eventuelt vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor tjenesteyter. Enkelt forklart er en reklamasjon en klage på det som er mangelfullt levert, og de rettigheter som eventuelt påberopes som følge. Les mer...

Den relative frist ved reklamasjon på mangler

Ved mangler på håndverkertjenester vil det ofte dreie seg om skjulte feil og mangler som oppdages etter at tjenesteyter har avsluttet oppdraget. Reklamasjon av mangler vil derfor måtte skje innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 22 første ledd. Les mer...

Absolutt frist ved mangler

I forhold til tjenesteyters behov for forutberegnelighet i kontraktsforholdet er det i håndverkertjenesteloven § 22 annet ledd gitt en absolutt frist for når reklamasjon for mangler senest kan skje. Etter håndverkertjenesteloven § 22 annet ledd kan reklamasjon ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. ved arbeid på fast eiendom og dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen fem år. Les mer...

Reklamasjon ved forsinkelse

Ved forsinkelse er tingen ikke levert, og det er derfor ikke noen særlig undersøkelse som skal til. Avgjørende tidspunkt vil da være tidspunktet for avslutningen av arbeidet, eller når forbruker måtte vite at arbeidet var avsluttet, som vil være utgangspunktet for når forbrukeres reklamasjonsfrist ved forsinkelse begynner. Fristen løper fra ”forbrukeren fikk vite om avslutningen,” slik at dersom tjenesteyter tidligere har avsluttet arbeidet, eller forbrukeren ikke har foranledning til å anse arbeidet som avsluttet selv om tjenesteyter har sluttet å arbeide, så vil ikke fristen begynne å løpe, med mindre forbruker visste om at arbeidet var avsluttet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)