Heving av avtalen

Heving innebærer at partenes plikter og rettigheter til å oppfylle etter avtalen faller bort, og at partene plikter å tilbakeføre de ytelser som eventuelt allerede er ytt eller prestert. Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det er utenfor forbrukerkontrakter meget høy terskel for å heve. Terskelen er noe lavere i forbrukerkontrakter slik som håndverkertjenester, men det er likevel et relativt strengt krav for å heve, ved at misligholdet (forsinkelse eller mangelfullt arbeid) må medføre at forbrukerens formål med tjenesten blir vesentlig forfeilet ved mangler, eller at forsinkelsen er av vesentlig betydning. Begrunnelsen for å kunne heve er blant annet at forbruker som ikke får levert det resultat eller den prestasjon han skal ha etter avtalen, skal kunne komme seg ut av avtaleforholdet, og inngå en ny avtale med en annen tjenesteyter som kan oppfylle den. Les mer...

Heving ved forsinkelse

Ved forsinkelse har ikke tjenesteyter avsluttet avtalt arbeid rettidig, eller at tjenesteyter ikke har påbegynt avtalt arbeid rettidig. Forsinkelse omfatter både når tjenesteyter leverer for sent i forhold til avtalt levering, og når levering av tjenesten helt uteblir. Utgangspunktet er at forbruker skal kunne velge å fastholde tjenesten og holde tilbake kjøpesummen, så lenge tjenesten ikke er levert. Les mer...

Heving ved mangler

Ved mangler ved den utførte tjenesten, vil forbrukers adgang til å heve avtalen reguleres av håndverkertjenesteloven § 26. Forbrukeren kan etter bestemmelsen heve oppdraget, hvis formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet på grunn av mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 26. Les mer...

Hevingsoppgjøret

Virkningene av heving ved forsinkelse er regulert i håndverkertjenesteloven § 16. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)