Generelt om reklamasjon

Kjøper må ved mangel ved tingen eller annet mislighold etter avtalen reklamere i tide, for å kunne gjøre et misligholdskrav gjeldende, jf. kjøpsloven § 32: Les mer...

Innholdet i reklamasjonen

Reklamasjonen skal opplyse selger om hva som er mangelen, evt. omfang av mangelen og hva som kreves, og er begrunnet i de ulovfestede lojalitetshensyn og opplysningsplikten i kontraktsforhold. Etter kjøpsloven § 32 første ledd må kjøperen angi ”hva slags mangel det gjelder ”. En veiledende forklaring på hva en reklamasjon generelt må inneholde er gitt i forarbeidene til kjøpsloven (Ot.prp.nr.80 (1986-1987) s 80): Les mer...

Den relative frist

Etter kjøpsloven § 32 skal kjøper reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen løper fra mangelen faktisk ble oppdaget eller fra det tidspunktet den normalt sett burde ha vært oppdaget. Les mer...

Den absolutte frist

Samtidig vil det være absolutte frister for reklamasjon innenfor kjøp på to år, som begynner å løpe fra tingen ble overtatt. I forbrukerkjøp kan den absolutte reklamasjonsfrist være fem år, dersom tingen er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Etter en lovendring i 2002 er den absolutte frist ved vanlig kjøp to år. Ved oversitting av en absolutt frist, er hovedregelen at mangelskravet er for gammelt og ikke kan gjøres gjeldende, uansett om mangelen har vært der siden overtakelse av kontraktsgjenstanden og man ikke har oppdaget den tidligere. Et generelt unntak er likevel dersom man gjennom avtalt garanti har påtatt seg ansvaret for lenger tid, eksempelvis at man gir ti års garanti på tingen. Les mer...

Nøytral og spesiell reklamasjon

Ovennevnte relative reklamasjonsfrister gjelder når man varsler om at mangel er oppdaget, og at man vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. En slik vanlig reklamasjon kalles gjerne nøytral reklamasjon. Les mer...

Realitetsdrøftelser

Ved for sen reklamasjon, kan kravet avvises av selger. Selger slipper da å forholde seg til realiteten i kravet, siden kravet ble satt frem for sent. For sen reklamasjon kan således medføre at et korrekt krav må avvises som for sent fremsatt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)