Om undersøkelsesplikter

Undersøkelse av tingen har som formål å avdekke skjulte mangler og klarlegge at kontraktsgjenstanden er i samsvar med avtalen og egnet til mottakers bruk. Kjøperen har etter kjøpsloven § 31 plikt til så snart han har anledning til det, å undersøke tingen slik god skikk tilsier. Ved skjulte mangler vil det i forhold til reklamasjon på mangel være et spørsmål om når kjøper burde ha oppdaget mangelen, ettersom kjøper etter kjøpsloven § 32 må reklamere ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget” mangelen. Reklamasjonsfristen vil da begynne å løpe fra og med kjøper burde ha oppdaget mangelen ved undersøkelse etter leveringen. Hvis kjøper burde ha oppdaget mangelen allerede ved levering, vil reklamasjonsfristen for mangelen begynne å løpe fra levering. Les mer...

Undersøkelse før avtale inngås

Selger vil normalt kunne forutsette en viss undersøkelse, som grunnlag for selgers opplysningsplikt. Selger vil derfor ved avtaleinngåelsen kun være rettslig forpliktet til å fortelle om informasjon som kjøper har grunn til å rekne med å få. Selger skal slippe å forklare opplagte ting som bør oppdages ved normal undersøkelse av tingen innen rimelighetens grenser. I gamle dager sa man gjerne at der tingen taler for seg selv, kan selger tie. Til en viss grad er det fortsatt slik at selger ikke plikter å gi opplysninger om selvsagte ting ved en gjenstand. Les mer...

Undersøkelse ved levering

Etter levering har kjøper så snart som praktisk mulig en generell undersøkelsesplikt etter kjøpsloven § 31 om å ”undersøke tingen slik god skikk tilsier” (se nedenfor). Dersom det oppstår feil etter overlevering, plikter man som regel å undersøke nærmere omfanget av eventuelle mangler og gi melding om manglene gjennom reklamasjon. Les mer...

Skjerpet og svekket krav til undersøkelsesplikt

Rettspraksis har vektlagt et skjerpet krav til undersøkelse, dersom selgers opplysninger, forbehold eller andre omstendigheter ved avtalesituasjonen som kjøpets art tilsier at kjøper burde ha undersøkt tingen og forholdene rundt nærmere. Ved salg som er solgt ”as is” (som den er), vil ”as is”-klausuleringen rettslig sett skjerpe kravet til å foreta undersøkelse. Særlig ved levering/overtakelse vil det være et skjerpet krav til å måtte undersøke kontraktsgjenstanden nøye med tanke på å kunne reklamere så tidlig som mulig fra mangelen tidligst måtte ha vært oppdaget. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)