Om heving

Utgangspunktet for norsk rett, er at avtaler skal holdes. Man må derfor komme til at mangelen utgjør et vesentlig avvik fra avtalen, som er kvalifisert nok til å begrunne et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes. Partene skal ved heving settes i mest mulig grad som før avtale var inngått gjennom tilbakeføring av ytelsene. Les mer...

Selgers hevingsrett

Hos kjøper vil det ikke være snakk om noe mangelsansvar, med mindre det er snakk om byttehandel. Kjøper og selger vil da være vekselvis kjøper og selger avhengig av hvem som opprinnelig hadde tingen ved mangel. I et vanlig kjøpsforhold, der kjøper skal betale en kjøpesum, vil kjøper i praksis kunne misligholde en kjøpsavtale på følgende måter: Les mer...

Vesentlighetsvurderingen

Om mangelen eller misligholdet kan ansees som vesentlig vil bero på en helhetlig skjønnsmessig vurdering av kontraktsforholdet utviklet i rettspraksis, der man veier partenes interesser og opptreden i kontraktsforholdet, opp mot avviket fra det som skulle vært prestert eller levert, samt opp mot konsekvensene av å heve avtalen for den ene og den andre, jf. Rt. 1998 s. 1510 på side 1518: Les mer...

Begrenset hevingsrett

Partene kan naturligvis avtale strengere eller mildere vilkår for å heve avtalen, eller avtale direkte hevingsrett ved inntreden av visse forhold. Ved spesielle kontraktstyper hvor heving vil ramme debitor spesielt hardt, vil det kunne være en skjerpet terskel for å kunne heve. Et vanlig eksempel er tilvirknings- og spesialbestillingskontrakter, og ellers når ytelsen er spesielt tilvirket eller spesialtilpasset for kjøperen. Det vil da foreligge et skjerpet krav til vesentlighet ved tilvirkningskjøp. Normalt at formålet med kjøpet blir forfeilet, og at retting og omlevering samtidig ikke er mulig eller rimelig å vente på. Les mer...

Utvidet hevingsrett

Det må i kjøpsretten skilles mellom heving fremover i tid (ex nunc), og heving bakover i tid (ex tunc) der partenes ytelser skal tilbakeføres, slik at partene stilles som om avtale ikke var inngått. Hevingsretten vil normalt være utvidet dersom det er snakk om løpende ytelser, som abonnement eller løpende vareleveranser. Begrunnelsen for at hevingsretten er utvidet ved løpende ytelser, er at det ikke vil koste partene like mye å avslutte levering av ytelsene, ettersom det ikke vil skje en tilbakeføring. Ved heving av løpende leveranser, vil man simpelthen slutte å fortsette å levere. Hvis heving vil ramme den som leverer urimelig hardt (for eksempel at mottaker er eneste eller største kunde), må det også vurderes i forhold til om mangelen er vesentlig nok til å heve. Les mer...

Hvordan man hever en kjøpsavtale

Før man hever en kjøpsavtale må det inngis spesiell reklamasjon, i tillegg til generell reklamasjon på mangelen/misligholdet. Det må dermed også varsles innen rimelig tid fra hevingssituasjonen oppstod om at man ønsker heving. Les mer...

Hevingsoppgjøret (tilbakeføringen)

Rettsvirkningen av at det er rettmessig hevet, er at partenes plikter til å oppfylle faller bort, jf. kjøpsloven § 64 første ledd. Les mer...

Heving ved forventet mislighold

Dersom det før oppfylling vil være klart at avtale kommer til å bli brutt i et omfang som gir rett til heving, så kan man også heve før misligholdet inntreffer. Vilkåret for å heve på grunn av forventet mislighold, er at det må fremstå som klart at den andre part ikke makter eller ikke har til hensikt å oppfylle vesentlige deler av kontrakten. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)