Generelt om avhjelp

Avhjelp er en fellesbetegnelse på misligholdsbeføyelsene omlevering og retting, som kun kommer til anvendelse ved mangler ved tingen. Man reparerer eller får ny vare, eller man gjør jobben på nytt til kunden er fornøyd. Reglene om retting og omlevering i kjøpsloven eller i bakgrunnsretten er for øvrig deklaratoriske. Omlevering og retting er de vanligste beføyelsene ved mangel, og er regulert i kjøpsloven § 34: Les mer...

Omlevering

Selger har plikt til å foreta omlevering når kjøper krever det ved såkalte genuskjøp (dvs. at gjenstanden fullt ut kan erstattes med en annen), dersom mangelen er vesentlig. Hvilke momenter som vektlegges i om mangelen er vesentlig er nevnt i forarbeidene til kjøpsloven Ot. prp. nr. 80 (1986-1987) s. 84 og 85: Les mer...

Retting

Retting er en meget sentral beføyelse innen kontraktsretten, som i praksis vil løse de fleste kontraktstvister ved at retting får den kontraktsgjenstand man har bedt om i kontraktsmessig stand. Særlig ved spesieytelser hvor omlevering er vanskelig eller umulig, vil retting ha en sentral funksjon. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)