Erstatning i kontrakt

Erstatning i kontraktsforhold forutsetter et subjektivt ansvargrunnlag (subjektiv skyld), som i de fleste tilfeller enten vil være dolus (forsett) eller culpa (uaktsomhet). Objektivt ansvarsgrunnlag (ansvar uten skyld) vil kunne foreligge ved garanti eller tilsikring etter avtale, eller som et lovfestet objektivt ansvar, og objektivt ansvar for rettsmangler og veritas. Ansvarsgrunnlaget kan også innenfor noen kontraktstyper – og typisk i forbrukerforhold – bygge på at feilen lå innenfor misligholderens kontroll (kontrollansvaret). Les mer...

Dolus

Dolus betyr skyld eller forsett, og vil omfatte de tilfeller der kontraktsbruddet er gjort forsettlig. Dolus/forsett omfattes av den subjektive skyldregel i kjøpsloven § 40 tredje ledd. Les mer...

Culpa

Uaktsomhetsvurderingen er ikke helt den samme som culpa i erstatningsretten, og har ikke et like strengt krav til klanderverdig opptreden. Utgangspunktet er at det må foreligge mangel/mislighold, og erstatningsansvar vil da inntre hvis den som ikke klarte å prestere riktig, i noen grad kan bebreides for årsaken til mangelen/misligholdet. I kjøpsloven § 40 tredje ledd er denne subjektive skyldregel presisert slik: Les mer...

Grov uaktsomhet

Det er tilstrekkelig med simpel uaktsomhet i kontrakt for at det skal kunne pålegges erstatningsansvar. Imidlertid vil karakteristikken grovt uaktsom kunne få betydning for utmålingen, ved at mer avledet indirekte tapsfølger også kan dekkes, og anses som adekvate innenfor årsakssammenhengen. Videre vil vanlige ansvarsbegrensninger også kunne fortolkes innskrenkende mot grov uaktsomhet. Les mer...

Objektivt ansvar for mislighold

Ved objektivt ansvar blir den som skal levere en ytelse ansvarlig, selv om det ikke foreligger feil eller forsømmelse. Les mer...

Kontrollansvaret

Etter kontrollansvaret hefter den som skal prestere (vare, tjeneste eller penger) for feil som ligger innenfor vedkommendes kontroll. Kontrollansvaret er et nyere erstatningsansvar i kontraktsforhold som er lagt til for enkelte kontraktstyper ved kjøp av løsøre og fast eiendom. Kontrollansvaret brukes ofte i forhold til forsinkelse. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)