Om kontraktsrett

Kontraktsrett er reglene om kontraktsparters rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte kontrakter (avtaler). I kontraktsretten forholder man seg således til en ferdig fortolket bindende avtale, mens den forutgående fortolkingen av kontrakten og spørsmålet om avtalen er gyldig inngått, og eventuelt bør gis virkning etter sitt innhold, hører inn under avtaleretten. Les mer...

Forholdet mellom kontraktsrett og avtalerett

Kontraktsretten bygger som avtaleretten på prinsippet om at kontrakter skal holdes (pacta sunt servanda) I Norske Love av 15. april 1687 art. 5-1-2 er prinsippet gjort til norsk lov med følgende ordlyd: Les mer...

Kontraktsrettens videre plassering

Kontraktsretten hører videre inn under obligasjonsretten. Obligasjonsretten omfatter både kontraktsretten og pengekravsretten, og er læren om alle skyldforhold (obligatio) for debitor overfor kreditor, som har grunnlag i kontrakt. Vederlagskrav som selgerens pengekrav) behandles dels i kontraktsretten, dels i pengekravsretten. Pengekravsretten vil her behandle spørsmål som utelukkende har tilknytning til pengekravet som sådan, som eksempelvis foreldelse, inkasso, morarenter, betalingsformidling. Foreldelse kan imidlertid også skje for fordringer som ikke er på penger, men for eksempel på et lass med poteter. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)