Mislighold og mangel

For å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser som heving, erstatning, retting osv. må det foreligge en mangel ved det som er levert eller annet mislighold. Man har ikke rett til å kreve heving eller erstatning, når kontrakten er oppfylt etter avtalen, selv om man i ettertid har sett at man har kunnet få bedre og billigere vare/tjeneste annetsteds. Dersom det ikke foreligger mangel/mislighold, vil det ikke være grunnlag for noen misligholdsbeføyelser. Ved mislighold sies det gjerne at man er i mora. Debitormora er at man ikke gir fra seg den ytelse man er forpliktet til etter kontrakten, mens kreditormora er at den som skal ha en ytelse ikke tar den i mot. Les mer...

Forsinkelse

Forsinkelse betyr at kontraktsgjenstanden (vare eller tjeneste) ikke blir levert til avtalt tid. Det vil da foreligge en mangel ved at kontraktsgjenstanden er forsinket. Forsinkelse omfatter også uteblitt levering, slik at manglende levering vil følge kontraktsreglene for forsinkelse. Les mer...

Grensen mellom kontraktsmislighold og avtalesensur

I vid forstand vil brudd på enhver forpliktelse i kontraktsforholdet etter avtalen, spesiell kontraktsrett eller bakgrunnsretten (de kontraktsrettslige regler) være mislighold. Imidlertid vil det ved illojal atferd være spørsmål om eksempelvis utilbørlig opptreden som ikke har sammenheng med ytelsene i kontraktsforholdet, skal anses som mislighold av kontrakten. Les mer...

Kjøpers mislighold

I et kontraktsforhold vil det som oftest være en som leverer en vare eller utfører en tjeneste, og en som betaler for tjenesten eller varen. Den som skal ta i mot varen eller tjenesten (kreditor) kan naturligvis også misligholde overfor debitor (den som skal prestere eller levere). Kjøper vil normalt misligholde på følgende måter: Les mer...

Forventet mislighold

For å unngå tap kan man noen ganger ha misligholdsbeføyelser allerede før misligholdet formelt har inntrådt – såkalt antesipert eller forventet mislighold. Vilkåret for å gjøre forventet mislighold gjeldende, er i hovedsak at det må fremstå som klart at den andre part ikke makter eller ikke har til hensikt å oppfylle vesentlige deler av kontrakten. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)